نیاز به مراقبت های بلندمدت یک پیش آیند یا مخاطره است که پوشش آن به طور ویژه در جوامع رو به سالمندی ا بیشتر...
موسسه عالی پژوهش در تداوم انتشار گزارش‌های سیاستی خود در زمینه تأثیرات کرونا بر حوزه تامین اجتم بیشتر...
رییس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در یادداشتی به بررسی شش رفتاری که شیوع کرونا را بیشتر می‌کن بیشتر...

آخرین اخبار

رویداد های پیشرو