فهرست فراخوان ها ها


از سوی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی 45 عنوان طرح پژوهشی به فراخوان گذاشته شد. موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به عنوان بازوی علمی، پژوهشی و عقل منفصل سازمان تامین اجتماعی 45 طرح پژوهشی را به فراخوان گذاشته است.پژوهشگران علاقه‌مند می‌توانند با مراجعه به سایت موسسه و گروه پژوهشی مرتبط، با مشاهده عناوین آن نسبت به تکمیل پروپوزال برای هر یک ...

ادامه
فراخوان 45 طرح پژوهشی از سوی موسسه عالی پژوهش