طرح تجمیع، تلخیص، تنقیح و اصلاح بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی از دوهزار بخشنامه به 27 بخشنامه


در راستای عمومی سازی دانش و دسترسی تمامی پژوهشگران و همکاران سازمان تأمین اجتماعی لیست کامل تمامی طرح‌های تجمیع، تلخیص، تنقیح و اصلاح بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی که از دو هزار بخشنامه به 27 بخشنامه تبدیل شده از طریق لینک عنوان‌ها قابل دانلود است.

 1. دستورالعمل جامع سوابق پرداخت بیمه
 2. بخشنامه ضوابط اجرایی ماده 90 قانون تأمین اجتماعی
 3. بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به نحوۀ تشکیل شوراهای پزشکی، تعیین پزشکان معتمد و رسیدگی به استراحت ها و وسایل کمک پزشکی
 4. بخشنامه ها، دستورالعمل‌ها و دستورهای اداری مربوط به واحدهای تغذیه و رژیم درمانی
 5. بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمۀ اجتماعی رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری
 6. دستورالعمل کدگذاری و نحوه درخواست و اختصاص کد از طریق سامانه مدیریت جداول پایه
 7. بخشنامه‌ها و دستورات اداری بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
 8. بخشنامه نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگان
 9. بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به شناسایی و نام نویسی مخاطبان سازمانی و تشکیل بستر پایگاه متمرکز حساب انفرادی
 10. بخشنامه نحوۀ اجرای ماده 66 قانون تأمین اجتماعی
 11. بخشنمه نحوه اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی بازرسی از دفاتر قانونی
 12. بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران
 13. بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به مقاطعه کاران)جایگزین مجموعه بخشنامه های 14جدید درآمد)
 14. نحوه انجام معاینات سلامت شغلی کارکنان سازمان (معاینات بدو استخدام و دوره ای)
 15. بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به بیمۀ اجتماعی کارگران ساختمانی
 16. بخشنامه دستورالعمل اجرایی هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی
 17. مجموعه قوانین و مقررات بازنشستگی کارکنان سازمان
 18. اعزام و انتقال بیماران سرپایی و بستری
 19. ‏بخشنامه‌ها و‏دستورهای‏اداری ‏ادامه ‏بیمه ‏به‏ طور‏اختیاری
 20. بخشنامه ابلاغ احکام و اوراق
 21. بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه های توافقی
 22. شرایط و نحوۀ برخورداری مشمولین قانون کار از مقرری بیمۀ بیکاری سازمان تأمین اجتماعی
 23. بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به بازرسی کارگاهی
 24. بخشنامه‌ها،دستورالعمل‌ها و دستورهای اداری حوزۀ بازنشستگی
 25. بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزۀ بازماندگان
 26. دستورات اداری مستمری از کارافتادگی
 27. شناسایی و رفع هم پوشانی های بیمە ای

برچسب ها
 طرح تجمیع، تلخیص، تنقیح و اصلاح بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی   بخشنامه های سازمان   تنقیح بخشنامه های سازمان