فهرست مقاله ها


   ...

ادامه
بازبینی؛ تجمیع و تلخیص بخشنامه‌ها و دستورات اداری مستمری از کارافتادگی

فایل دانلود نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکتها و موسسات دانش بنیان ...

ادامه
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکتها و موسسات دانش بنیان

دانلود شرایط و نحوه برخورداری بیمه‌شدگان سازمان از انواع مستمری ازکارافتادگی ...

ادامه
شرایط و نحوه برخورداری بیمه‌شدگان سازمان از انواع مستمری ازکارافتادگی

فایل دانلود شـرایط و نحوۀ برخـورداری بازمانده‌های بیمه‌شدگان از خدمات و تعهدات قانـونی سازمـان تأمیـن اجتماعی ...

ادامه
شـرایط و نحوۀ برخـورداری بازمانده‌های بیمه‌شدگان از خدمات و تعهدات قانـونی سازمـان تأمیـن اجتماعی

فایل دانلود شرایط و نحوه برخورداری مشمولین قانون کار از مقرری بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی ...

ادامه
شرایط و نحوه برخورداری مشمولین قانون کار از مقرری بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی

دانلود فایل شـرایط و نحوۀ برخورداری متقاضیان بیمۀ صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد از خدمـات و تعهدات قانونی سـازمان تأمیـن اجتماعی ...

ادامه
شـرایط و نحوۀ برخورداری متقاضیان بیمۀ صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد از خدمـات و تعهدات قانونی سـازمان تأمیـن اجتماعی

دانلود فایل نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام‌وظیفه و حضور در جبهه بیمه‌شدگان ...

ادامه
دانلود فایل نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام‌وظیفه و حضور در جبهه بیمه‌شدگان

فایل دانلود دستورالعمل اجرایی ماده 66 قانون تأمین اجتماعی ...

ادامه
دستورالعمل اجرایی ماده 66 قانون تأمین اجتماعی

فایل دانلود ضوابط اجرائی بخشنامه ماده 90 قانون تامین اجتماعی ...

ادامه
ضوابط اجرائی بخشنامه ماده 90 قانون تأمین اجتماعی