حق بر تأمين اجتماعي از حق‌هاي بنيادين بشر محسوب مي‌شود که در اسناد ‌‌بين‌ال بیشتر...
سياست‌گذاران و تصميم‌گيرندگان نظام سلامت در تمام دنيا با محدوديت منابع و نيازهاي نامحدود ا بیشتر...
يکي از چالش‌هاي مهم نظام سلامت، مانند ساير بخش‌هاي عمومي، مقولة تعارض منافع است که ممکن اس بیشتر...

آخرین اخبار

رویداد های پیشرو