طرح پژوهشی «طراحی الگوی محاسبه و اعلام تعرفه های خدمات درمانی (دولتی و غیردولتی) در کشورهای من بیشتر...
گزارش «از قرنطینه تا عادی‌سازی» در مقابله با کرونا منتشر شد موسسه عالی پژوهش ت بیشتر...
اثربخشی پژوهش، امری ابلاغی، اقناعی یا مشارکتی؟یکتا آشوری مدیر گروه رصد و ارزیابی موسسه عالی پژوهش تا بیشتر...

آخرین اخبار

رویداد های پیشرو


گزارش های سیاستی