تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به نحوۀ تشکیل شوراهای پزشکی، تعیین پزشکان معتمد و رسیدگی به استراحت ها و وسایل کمک پزشکی


تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به نحوۀ تشکیل شوراهای پزشکی، تعیین پزشکان معتمد و رسیدگی به استراحت ها و وسایل کمک پزشکی


برچسب ها
 تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به نحوۀ تشکیل شوراهای پزشکی، تعیین پزشکان معتمد و رسیدگی به استراحت ها و وسایل کمک پزشکی   بخشنامه های سازمان    بخشنامه شورای پزشکی 


تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به نحوۀ تشکیل شوراهای پزشکی، تعیین پزشکان معتمد و رسیدگی به استراحت ها و وسایل کمک پزشکی

موءلف : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
سال تولید : 1400
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.