بخشنامه تنقیح؛ تلخص و تجمیع، مجموعه قوانین و مقررات بازنشستگی کارکنان سازمان


بخشنامه تنقیح؛ تلخص و تجمیع، مجموعه قوانین و مقررات بازنشستگی کارکنان سازمان


برچسب ها
 بخشنامه تنقیح؛ تلخص و تجمیع، مجموعه قوانین و مقررات بازنشستگی کارکنان سازمان   بخشنامه مقررات بازنشستگی سازمان 


بخشنامه تنقیح؛ تلخص و تجمیع، مجموعه قوانین و مقررات بازنشستگی کارکنان سازمان

موءلف : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
سال تولید : 1400
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.