بخشنامه نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگان


بخشنامه نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگان


برچسب ها
 بخشنامه نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگان   بخشنامه نظام وظیفه سازمان 


بخشنامه نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگان

موءلف : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
سال تولید : 1400
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.