بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به شناسایی و نام نویسی مخاطبان سازمانی و تشکیل بستر پایگاه متمرکز حساب انفرادی


بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به شناسایی و نام نویسی مخاطبان سازمانی و تشکیل بستر پایگاه متمرکز حساب انفرادی


برچسب ها
 بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به شناسایی و نام نویسی مخاطبان سازمانی و تشکیل بستر پایگاه متمرکز حساب انفرادی   بخشنامه نام نویسی سازمان 


بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به شناسایی و نام نویسی مخاطبان سازمانی و تشکیل بستر پایگاه متمرکز حساب انفرادی

موءلف : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
سال تولید : 1400
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.