بخشنامه تلخیص دستورالعمل کدگذاری و نحوه درخواست و اختصاص کد از طریق سامانه مدیریت جداول پایه


بخشنانمه تلخیص دستورالعمل کدگذاری و نحوه درخواست و اختصاص کد از طریق سامانه مدیریت جداول پایه


برچسب ها
 تلخیص دستورالعمل کدگذاری و نحوه درخواست و اختصاص کد از طریق سامانه مدیریت جداول پایه   بخشنامه اختصاصد کد 


بخشنامه تلخیص دستورالعمل کدگذاری و نحوه درخواست و اختصاص کد از طریق سامانه مدیریت جداول پایه

موءلف : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
سال تولید : 1400
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.