تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به بیمۀ اجتماعی کارگران ساختمانی


تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به بیمۀ اجتماعی کارگران ساختمانی


برچسب ها
 تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به بیمۀ اجتماعی کارگران ساختمانی   بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی 


تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به بیمۀ اجتماعی کارگران ساختمانی

موءلف : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
سال تولید : 1400
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.