تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزۀ بازماندگان


تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزۀ بازماندگان


برچسب ها
 تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزۀ بازماندگان   بخشنامه بازماندگان 


تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزۀ بازماندگان

موءلف : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
سال تولید : 1400
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.