تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به بازرسی کارگاهی


تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به بازرسی کارگاهی


برچسب ها
 تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به بازرسی کارگاهی   بخشنامه بیمه کارگاهی 


تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به بازرسی کارگاهی

موءلف : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
سال تولید : 1400
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.