تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمۀ اجتماعی رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری


تنقیح، تلخیص و تجمیع  بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمۀ اجتماعی رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری


برچسب ها
 تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمۀ اجتماعی رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری   بخشنامه رانندگان سازمان   بخشنامه های سازمان 


تنقیح، تلخیص و تجمیع  بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمۀ اجتماعی رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری

موءلف : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
سال تولید : 1400
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.