تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به مقاطعه کاران)جایگزین مجموعه بخشنامه های 14جدید درآمد)


تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به مقاطعه کاران)جایگزین مجموعه بخشنامه های 14جدید درآمد)

 


برچسب ها
 تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به مقاطعه کاران)جایگزین مجموعه بخشنامه های 14جدید درآمد)   مقاطعه کاران 


تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به مقاطعه کاران)جایگزین مجموعه بخشنامه های 14جدید درآمد)

موءلف : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
سال تولید : 1400
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.