کارشناسی گزارش فهم الگوهای اعتراضات صنفی نیروی کار در ایران (با تأکید بر اعتراضات صنفی سال 1396)


سازمان تأمین اجتماعی یکی از مهم ترین و اثرگذارترین نهادهای مرتبط با تأمین امنیت شغلی برای نیروی کار در کشور است.  جمعیت میلیونی تحت پوشـش این سازمان و خانواده های آنـان، سهمی بزرگ از جمعیت کشور را به خود اختصاص می دهد. فارغ از این اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم، فضای کلی کسب و کار، رونق یا رکود و رضایت یا عدم کارگران و کارفرمایان و سایر عوامل مؤثر در فرآیند کسب و کار و اشتغال در کشور، به صورت غیرمستقیم بر شاخص های کارآیی و پایداری سازمان تأمین اجتماعی اثرگذار است

از سـوی دیگـر، «سـه جانبه گرایی» به عنـوان یکی از اصـول و مبانی مطـرح شـده در ادبیـات علمـی تأمیـن اجتماعـی و حـوزه رفـاه و سیاسـتگذاری، مـورد تأکید سـازمان های ملی و بین المللـی این حوزه و اتحادیه بین المللی سـازمان های نظیر سـازمان بین المللی کار(ILO) تأمیـن اجتماعـی بوده اسـت. رعایـت اصـل مبنایی سـه جانبه گرایی، مسـتلزم توجه به مسـائل، نیازها و مطالبات ضلع نیروی کار اسـت.

مؤسسـه عالـی پژوهـش تأمین اجتماعی در راسـتای عطـف توجه به ایـن مبانـی و مفروضـات بنیادین، موضوع فهـم الگوهـای اعتراضات  را 1396  صنفـی نیـروی کار در دهه هـای اخیـر و به خصـوص سـال در دسـتور کار خـود قـرار داد تـا از ایـن رهگـذر، بتواند تصویـری از مطالبات، نیازها و مسـائل منجر به این اعتراضات برای سیاسـتگذاران ایـن حوزه هـا فراهـم آورد. بـدون به دسـت دادن تصویـری توصیفی  تحلیل علـل و روندهای تغییـر و تحول این ً از ایـن اعتراضـات، عمـلا مسـائل غیرممکـن می نمـود. بـه عـلاوه، پژوهش هایـی کـه در ایـن بـازه زمانـی به صـورت روشـمند بتوانند تصویـری از علـل و عوامل و روندهـای ظهـور و بـروز و فـراز و فرود این اعتراضات و مسـائل به دسـت دهنـد، انـدک بودنـد و گاه نمونـه ای از آن ها نمی تـوان یافت.

 پژوهـش حاضـر، محصـول تاشـی بـرای تحقـق اهـداف فـوق بوده اسـت؛ گرچـه ایـن پژوهـش، از گام هـای آغازین در ایـن حوزه قلمـداد می شـود، امـا نظـر بـه انـدک بـودن منابـع قابل اسـتناد و پژوهشـی پیشـین، تاش هـای صـورت گرفتـه در این زمینـه برای بـه دسـت دادن تصویـری کلـی از این اعتراضـات، گرچه همـراه با نقـاط ضعـف و اعوجـاج روشـی یـا تحلیلـی، می تواند فضایـی برای تأمل سیاسـتگذاران و دسـت اندکاران ایـن حوزه  فراهـم نماید. امید کـه چنین باشـد.  نظر حقوقی ً خاطرنشان می سازد مطالب و محتوای گزارش، طبیعتا مؤسسه را بازتاب نمی دهد و بخشی از نظرات کارشناسی در این حوزه منعکس می کند. نقدهای متخصصین این حوزه برای تکمیل و تدقیق این نظرات کارشناسی حائز اهمیت خواهد بود.


برچسب ها
 اعتراضات صنفی   اعتراضات صنفی سال 1396   سه جانبه گرایی   موسسه عالی پژوهش    سازمان تأمین اجتماعی   کارگران    اعتراضات کارگری 


کارشناسی گزارش فهم الگوهای اعتراضات صنفی نیروی کار در ایران (با تأکید بر اعتراضات صنفی سال 1396)

موءلف : روزبه آقاجری
سال تولید : 1397
نوع اثر : گزارش کارشناسی
عاملین تولید : موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

گزارش کارشناسی های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.