اصول سرمایه‌گذاری بهینه منابع صندوق های تأمین اجتماعی


سـازمان بیـن المللی کار به طور سـنتی چهـار اصل اساسـی برای سـرمایه گذاری صندوق هـای تأمیـن اجتماعـی بر می شـمارد. سـه ویژگـی نخسـت یعنـی ایمنـی، دسـتاورد(بازده) و نقدینگـی برای دیگـر نهادهـای امانـی نیـز کاربـرد دارنـد. بـا این حـال، پـس از برآورده شـدن این شـرایط اساسـی یـک عامل دیگر نیـز باید در نظـر گرفته شـود. ایـن عامل چهارم اهـداف اقتصـادی و اجتماعی اسـت کـه توجه بـه آن هـا منعکس کننـده مسـئولیت ها و اهمیت طرح هـای اجتماعـی در اقتصادهـای ملی اسـت.

اگـر الزامـات ایمنی، بازده و نقدشـوندگی بـرآورده شـود، آنگاه منافع اقتصادی و اجتماعی سـرمایه گذاری می تواند در سیاسـت گذاری ها در نظر گرفته شـود. در راسـتای منافع طرح حمایت اجتماعی اسـت که منابع به گونه ای سـرمایه گذاری می شـوند که مستقیم یا غیرمستقیم در بهبود شـرایط سـامت و آموزش افراد بیمه شـده یا استاندارهای زندگـی آن ها مؤثر باشـند. همچنیـن، از آنجایی که سـرمایه گذاری ها همیشـه موجب خلـق ابزارهای تولید بهتر و جدیدتر می شـود، ممکن اسـت بتـوان آن هـا را بـه گونـه ای هدایـت کرد تـا حداکثر اشـتغال جدید را به همراه داشـته باشـند. در واقع افزایش درآمدملی از طریق اشـتغال، بهبود پایدار اسـتاندارهای زندگی مـردم را در پی دارد.

از سوی دیگر صندوق هاي بازنشستگي داراي حجم عظیمي از ذخـایر و پــس اندازهایی هسـتند که حاصل از منابع بیمه شـدگان است، اینمهم آنها را از سرمایه گذاران جز در بازار متمایز مي سازد و همین حجــم عظــیم سرمایه ذخایر به شدت عملکرد این صندوق ها را در حــوزه تعیــین پرتفــوي دارایي هــا و تــدوین اســتراتژي مــدیریت پرتفـوي بـه وضــعیت اقتصــادي (بـه ویـژه  گذاري هاي بــازار سـرمایه) گــره می زند. لـذا بـه نظـر مـي رسـد نــوع سرمایه صندوق هاي بازنشستگي داراي ادبیات منحصر به فرد و متمایزي باشــد.

از این رو گـزارش حاضـر که یکی از خروجی های مجموعه اقدامات مطالعاتی موسسه عالی پژوهـش تأمیـن اجتماعی  بـا موضـوع سـرمایه گذاری صندوق های بازنشسـتگی اسـت بر آن اسـت تا ضمن بررسـی تجـارب سـرمایه گذاری صندوق هـای تأمین اجتماعـی کشـورهای منتخب و همچنین رهنمودهای سـازمان های بیـن المللی در ایـن زمینـه راهکارهای بهینه سـرمایه گذاری برای سـازمان تأمیـن اجتماعی ارائه دهـد. امید اسـت این مطالعـه گامی هرچند اندک در راسـتای بهبود تصمیم گیری و سیاسـت گذاری در حوزه سـرمایه گذاری سـازمان بردارد.


برچسب ها
 اصول سرمایه‌گذاری بهینه   منابع صندوق های تأمین اجتماعی   منابع صندوق ها   صندوق های تأمین اجتماعی   سازمان تأمین اجتماعی   موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی   گزارش کارشناسی 


اصول سرمایه‌گذاری بهینه منابع صندوق های تأمین اجتماعی

موءلف : حمید یاری
سال تولید : 1398
نوع اثر : گزارش کارشناسی
عاملین تولید : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

گزارش کارشناسی های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.