اقتصاد و سرمایه گذاری


اقتصاد و سرمایه گذاری

«سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی» یکی از الزامات تأمین اجتماعی فراگیر در راستای تضمین انباشت سرمایه بین نسلی بیمه‌شدگان محسوب می‌شود. از سوی دیگر رابطه‌ای دوسویه میان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و وضعیت اقتصادی کشور برقرار است به‌گونه‌ای که این رابطه ازیک‌طرف ناشی از ارتباط مستقیم بین منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی و وزارت رفاه با بازار کار بوده و از دیگر سو سهم بالای سازمان تأمین اجتماعی در سرمایه‌گذاری ملی موجب تحت‌الشعاع قرار گرفتن دارایی‌های سازمان از وضعیت اقتصادی کشور و شرایط بازار‌های مالی خواهد شد. همچنین تحولات متغیرهای اقتصاد کلان به‌صورت گسترده‌ای متغیرهای حوزه رفاه همچون فقر و منابع موردنیاز برای پرداخت یارانه و سیاست‌های رفاه اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 

براین اساس گروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری باهدف بسترسازی جهت ارتقاء نظام تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در خصوص فعالیت‌های مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مشغول به فعالیت بوده و در این راستا می‌کوشد تا با بهره‌گیری از تجارب جهانی و ارتباط مستمر با شبکه تحقیقاتی کشور نسبت به ارزیابی شرایط موجود و ارائه راهکارهای سیاستی مناسب در ابعاد اقتصادی حوزه رفاه و بیمه‌های اجتماعی اقدام نماید.


افراد گروه

زهرا نوروزی

داخلی:

ایمیل:norouzi.z@ssor.ir

کارشناس گروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری

زهرا نوروزی