شورای پژوهشی


 دکتر علی جعفر دهکردی

داخلی:

رئیس موسسه

دکتر علی جعفر دهکردی

دکتر حسن امامی

داخلی:

مدیر گروه پژوهشی مدیریت، حکمروایی و فناوری

دکتر حسن امامی

دکتر علی حسن زاده

داخلی:

دکتر علی حسن زاده

دکتر فیروز توفیق

داخلی:

دکتر فیروز توفیق

دکتر حسن رفیعی

داخلی:

دکتر حسن رفیعی

دکتر محسن علیمردانی

داخلی:

دکتر محسن علیمردانی

دکتر ربابه جوادی

داخلی:88753245

معاون پژوهشی و فناوری

دکتر ربابه جوادی


برچسب ها