شورای پژوهشی


 علی جعفر دهکردی

داخلی:

رئیس موسسه

علی جعفر دهکردی

دکتر حسن امامی

داخلی:

مدیر گروه پژوهشی مدیریت، حکمروایی و فناوری

دکتر حسن امامی

دکتر علی حسن زاده

داخلی:

دکتر علی حسن زاده

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

داخلی:

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

دکتر فیروز توفیق

داخلی:

دکتر فیروز توفیق

دکتر حسن رفیعی

داخلی:

دکتر حسن رفیعی

فرخ ملک‌وندفرد

داخلی:

فرخ ملک‌وندفرد

دکتر علی اخوان بهبهانی

داخلی:

دکتر علی اخوان بهبهانی

دکتر بایزید مردوخی

داخلی:

دکتر بایزید مردوخی

دکتر محسن علیمردانی

داخلی:

دکتر محسن علیمردانی

ابراهیم حاجیانی

داخلی:

ابراهیم حاجیانی

معصومه قاراخانی

داخلی:

معصومه قاراخانی

دکتر ربابه جوادی

داخلی:88753245

معاون پژوهشی و فناوری

دکتر ربابه جوادی


برچسب ها