هیات امنا


دکتر مهرداد قریب

داخلی:

دکتر مهرداد قریب

دکتر مصطفی سوری

داخلی:

دکتر مصطفی سوری

دکتر غلامرضا گودرزی

داخلی:

دکتر غلامرضا گودرزی

دکتر میرهاشم موسوی

داخلی:64501-021

دکتر میرهاشم موسوی


برچسب ها
 هیات امنا