هیات امنا


دکتر مصطفی سوری

داخلی:

دکتر مصطفی سوری

دکتر غلامرضا گودرزی

داخلی:

دکتر غلامرضا گودرزی

دکتر میرهاشم موسوی

داخلی:64501-021

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

دکتر میرهاشم موسوی

 دکتر علی جعفر دهکردی

داخلی:

رئیس موسسه

دکتر علی جعفر دهکردی


برچسب ها
 هیات امنا