شصتمین شمارۀ فصلنامۀ تأمین اجتماعی منتشر شد


شصتمین شمارۀ فصلنامۀ تأمین اجتماعی منتشر شد

از سوی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، جدیدترین شماره فصلنامۀ تأمین اجتماعی(شماره 60) منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، در این شماره از فصلنامه، نویسنده در مقاله نخست با عنوان «بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور در پرتو آراء دیوان عدالت اداری» حقوق سازمان تأمین اجتماعی از منظر آراء صادره در دیوان عدالت اداری دربارۀ مشاغل سخت و زیان‌آور و همچنین، نیاز به اصلاح قانون، رویه‌های قضایی و بیان ملزومات قانونی برای اجرای تکالیف سازمان به‌مثابۀ راه‌های پیشگیری شکایات را بررسی کرده است.

مقالۀ دوم با عنوان «رتبه‌بندی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی حسابداران سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری و مدل‌یابی معادلات ساختاری» با استفاده از روش‌شناسی پژوهش ترکیبی، از طریق مدل‌سازی ساختاری تفسیری و مدل‌یابی معادلات ساختاری به عوامل مؤثر بر رضایت شغلی حسابداران در سازمان تأمین اجتماعی پرداخته است.

سومین مقالۀ این شماره با عنوان «تأملی بر تکالیف حکومت اسلامی و مبانی حقوق بشری بر حق تأمین اجتماعی» مسئلۀ حق مردم بر تأمین اجتماعی در دولت اسلامی را مطرح می‌کند و با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و با بررسی اصل 29 قانون اساسی و معاهدات حقوق بشری به بررسی آن می‌پردازد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد ازآنجاکه رفاه اجتماعی نوین با هر نوع نگرش، بیش از آنکه بر گروه‌های آسیب‌دیده متمرکز باشد، اصلی‌ترین هدف خود را بر جلوگیری از گسترش آسیب و بروز موارد جدید قرار می‌دهد، این مدل مطلوب باید بتواند به‌جای آنکه فقط گروه‌های آسیب‌دیده را مدنظر قرار دهد، در همۀ سطوح موردانتظار فعالیت کند و حیطۀ عمل خود را به تمام آحاد جامعه از نظر پیشگیری از بروز آسیب‌دیدگی تعمیم دهد.

نویسندۀ مقالۀ چهارم با عنوان «بررسی مفهوم حق آزادی از کار در چهارچوب اقتصاد انسانی: بازاندیشی حقوق بنیادین کار» هدف از موضوع آن، یعنی «حق آزادی از کار» را حمایت از کارگر نه به‌مثابۀ «عامل تولید اقتصادی»، بلکه از منظر «انسان‌بودن» بیان می‌کند و می‌کوشد مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مسئله و مطالعات مرتبط به روش کتابخانه‌ای، ضمن بررسی مفهومی ابعاد آزادی در رابطه با کار و به‌طور خاص، توسعۀ مفهوم حق «آزادی از کار» به ارزیابی این مسئله می‌پردازد که حقوق بنیادین کار موجود تا چه اندازه آزادی در رابطه با کار، به‌ویژه «آزادی از کار» را گسترش و ارتقاء می‌دهد.

عنوان مقالۀ پنجم این شماره «طبقه‌بندی داده‌های نظرسنجی بیمارستان تأمین اجتماعی شهدای کارگر یزد با الگوریتم درخت تصمیم» است. نویسنده یک تکنیک یادگیری نظارت‌شده به‌منظور ایجاد یک درخت تصمیم برای داده‌های نظرسنجی بیمارستان تأمین اجتماعی شهدای کارگر یزد را معرفی می‌کند. هدف اصلی ساخت یک مدل طبقه‌بندی کارآمد با دقت بالا برای بهبود کارایی و اثربخشی فرآیند پذیرش است. برای ساخت درخت تصمیم از الگوریتم CART و بسته rpart موجود در زبان برنامه‌نویسی R استفاده شده است و مدل نهایی با استفاده از روش‌های رایج ارزیابی، ارزیابی شد.

مقالۀ ششم با عنوان «رابطۀ فرهنگ سازمانی با یادگیری سازمانی و تأثیر متغیرهای فردی (مطالعۀ موردی: بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تأمین اجتماعی استان اردبیل)» با تمرکز بر بررسی رابطة فرهنگ سازمانی با یادگیری سازمانی و تأثیر متغیرهای فردی کارکنان پرستاری و مامایی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تأمین اجتماعی استان اردبیل در سال 1400 را هدف قرار داده است. نویسنده از روش توصیفی- همبستگی (هم‌خوانی) روابط میان متغیرها استفاده کرده است.

هفتمین مقاله به ترجمۀ مقاله‌ای از ترزا چیباتاری، دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه پسیفیک لوتران، اختصاص دارد که توسط مترجمان تحت عنوان «سیاست اجتماعی و مسائل رفاهی نهاد خانواده» برگردانده شده است. در این مقاله با تأکید بر وضعیت نهاد خانواده و دولت رفاه و تأمین اجتماعی، پیوند سیاست‌گذاری اجتماعی با ابعاد مختلف زندگی خانوادگی در ایالات متحده بررسی می‌شود.

قسمت پایانی این شماره به کتابشناسی اختصاص دارد و این بار به معرفی کتاب ابرسیاست: سیاست‌های کلی رفاه و تأمین اجتماعی، بایستگی‌ها و شایستگی‌ها اثر علی حیدری پرداخته است. این کتاب ماحصل کارشناسی‌های انجام‌شده طی سال‌های 1392 تا 1399 است و بخش انشایی گزارش‌های تهیه‌شده در فرایند تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی رفاه و تأمین اجتماعی را شامل می‌شود. گردآوری و انتشار این اثر از آنجا اهمیت می‌یابد که به‌لحاظ ایجاز و اختصار، متن ابلاغی سیاست‌های کلی بسیار کوتاه و مختصر است و روشن است که مستندسازی فرایند تهیه و تدوین این سند راهبردی و ارائۀ نتایج مطالعات و بررسی‌های زمینه‌ای که عصارۀ تجربۀ زیستۀ مؤلف در این طریق بوده است، می‌تواند افزون بر تولید و نشر محتوای موردنیاز به تبیین و تنویر بیشتر موضوع کمک کند.

جهت دریافت مقالات به سامانۀ فصلنامۀ تأمین اجتماعی به آدرس qjo.ssor.ir مراجعه کنید.

 

 

 


برچسب ها
 فصلنامه   تامین اجتماعی   موسسه عالی پژوهش   مقاله 

دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.