مدیریت ریسک صندوق بازنشستگی{کتاب الکترونیک}


صندوق‌های بازنشستگی، مانند سایر نهادهای اقتصادی و مالی، پیوسته با تغییرات و تحولات مواجه‌اند؛ تحولات جمعیتی و نوسانات اقتصادی همواره بر عملکرد و وضعیت این صندوق‌ها اثر می‌گذارند. سالمندی جمعیت و وضعیت اقتصادی در بسیاری از کشورها منجر به کاهش نسبت پشتیبانی و افول وضعیت مالی صندوق‌های آن‌ها شده است. این شرایط، که برای صندوق‌های بازنشستگی ایران نیز ناآشنا نیست، مدیریت ریسک در طرح‌های بازنشستگی خصوصی و عمومی را با پیچیدگی‌های زیادی همراه می‌کند.

نظر به اهمیت موضوع مدیریت ریسک در صندوق‌های بازنشستگی و به‌منظور تجهیز کارشناسان و مدیران به ابزارهای فنی برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک‌های پیش‌روی صندوق‌ها، ترجمۀ کتاب «مدیریت ریسک صندوق‌های بازنشستگی» در دستور کار مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی قرار گرفت. کتاب یادشده مجموعه‌ای از 26 فصل است که گسترۀ وسیعی از دیدگاه‌های مربوط به مدیریت ریسک صندوق‌های بازنشستگی را پوشش می‌دهند. این کتاب حاصل اندیشه و گفتمان بیش از پنجاه مؤلف و صاحب‌نظر در موضوعات صندوق‌های بازنشستگی، مدیریت ریسک و علوم اکچوئریال است. این کتاب توانسته است با درنظرگرفتن شرایط صندوق‌های گوناگون در کشورهای مختلف، مقایسه‌ای راهبردی برای مدیریت ریسک بازنشستگی فراهم آورد.

به‌طور مشخص، کتاب به چهار بخش تقسیم شده است. در بخش اول، تحت عنوان مدیریت ریسک مالی، سنجه‌های مناسب ریسک در صندوق‌های بازنشستگی، مدیریت بدهی و دارایی‌ها، پویایی‌های مربوط به صندوق و روش‌هایی برای ارزش‌گذاری ریسک در طرح‌های مزایای معین و کسور معین بحث شده‌اند. در بخش دوم، تحت عنوان مدیریت ریسک فنی، بر اثرات نااطمینانی بر تعهدات طرح‌های خصوصی مزایای معین، پرداخت‌های یکجا مبتنی بر دستمزد برای فوت، بازنشستگی یا برکناری، تحولات بنیادی بازنشستگی و بیمه‌های شغلی بازنشستگی در آلمان تأکیده شده‌ است.

در بخش سوم، با عنوان مسائل مربوط به توانگری و تنظیم مقررات، بحث ریسک‌های کارفرمایان، قواعد و مقررات حسابداری صندوق‌ها، ابزارهای تحلیلی اکچوئریال مناسب، نظام توانگری مبتنی بر ریسک در هلند و آثار بحران مالی سال 2008 بر مشارکت‌کنندگان در طرح‌های بازنشستگی به‌تفصیل تشریح شده است. در نهایت، بخش پایانی، که به ارائۀ تجارب جهانی در مدیریت ریسک صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد، به بیان مطالعات تجربی مرتبط در کشورهای ایتالیا، یونان، اسپانیا و انگلستان پرداخته است.»

کتاب پیش‌رو که حاوی اطلاعات مناسبی در خصوص ابزارهای فنی جدید برای مدیریت ریسک صندوق‌های بازنشستگی است، به تمامی کارشناسان، مدیران و دانشجویان علاقمند تقدیم می‌شود. امید است این کتاب در ارتقای دانش مدیریت ریسک در صندوق‌های بازنشستگی کشور مفید واقع شود.»

 

 


برچسب ها
 مدیریت ریسک 


مدیریت ریسک صندوق بازنشستگی{کتاب الکترونیک}

موءلف : مارکو میکوتچی، گرگ ان گر گوریو و جووانی باتیستا ماسالا؛ ترجمه مرتضی اعلاباف صباغی
سال تولید : 1399
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.