مقررات زدایی: مطالعه موردی طرح تجمیع، تلخیص، تنقیح و اصلاح بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی


آسیبی که امروزه گریبانگیر بسیاری از کشورها، حتی کشورهای توسعه یافته شده، آن است که مقررات به جای آنکه در خدمت کسب و کارها و فعلان اقتصادی و تسهیل گردش کار آنان باشد، تبدیل به موانعی پیش روی آنان شده است.
چنانکه در یکی از گزارش‌های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه آمده است؛ "مقررات گذاری های اداری، مانع بروز نوآوری یا باعث ایجاد موانع غیرضروری در مسیر تجارت، سرمایه گذاری و کارآیی اقتصادی شده و حتی تهدیدی بر مشروعیت مقررات هستند" بر این مبناست که مقررات زدایی و تنقیح را بایستی یکی از معیارها و شاخص های حکمرانی خوب دانست که از طریق ارتقاء شفافیت و رفع ابهام، یکپارچگی و انسجام، پایداری و ثبات، سهولت به کارگیری و بهره برداری و رفع پیچیدگی از قوانین و مقررات، زمینه ساز حاکمیت قانون (قانونمداری) و حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان می گردد و در مسیر تحقق حکمرانی خوب، نقش آفرینی می نماید. بر پایه مباحث فوق، فرآیند مقررات زدایی سازمان تامین اجتماعی که یکی از سازمان های تخصصی مقررات گذار و بخشنامه محور در کشور ما است، تحت عنوان "طرح تجمیع، تلخیص و اصلاح بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی" انجام شده و نهایتا در مردادماه 1400 خاتمه یافته است.
تجربه نوپا و موفق سازمان تامین اجتماعی در مقررات زدایی و تنقیح مقررات و بخشنامه های تامین اجتماعی ما را بر آن داشت تا رد پژوهش حاضر با دید علمی و با رویکرد پژوهشی به مقوله مقررات زدایی و تنقیح مقررات پرداخته و نگاهی موشکافانه بر ارزیابی طرح تجمیع، تلخیص، تنقیح و اصلاح بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی داشته باشیم.


برچسب ها
 مقررات زدایی- بخشنامه ها 


مقررات زدایی: مطالعه موردی طرح تجمیع، تلخیص، تنقیح و اصلاح بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی

موءلف : مصطفی سالاری، احمد کتابی رودی
سال تولید : 1400
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.