سیاست‌های بازار کار در کشورهای آمریکای لاتین: مطالعه موردی آرژانتین، پرو و برزیل


خلـق هـر محصـول درگرو جمـع عوامل تولیـد آن اسـت. ازاین‌رو فراخوانـی و به‌کارگیری تمامـی عوامـل تولیـد در یـک اقتصاد که بـا عنـوان اشـتغال کامـل از آن یـاد می‌شود؛ نقطه ایدئال یک نظـام اقتصادی شـده اسـت. در میـان عوامـل تولید) نیـروی کار، سـرمایه فیزیکی، سـرمایه مالی، زمین، دانش و ...( ِ ماهیت انسـانی صاحـب نیـروی کار سـبب شـده تا ایـن عامل از اهمیت بیشـتری برخـوردار باشـد. گـره خوردن سلامت جسـمی، روانی، فـردی و اجتماعـی انسـان بـه اشـتغال مزید بر علت شـده و سیاست‌های اشـتغال را به سـرلوحه اقدامات سیاست‌گذاران بدل کرده است. البتـه جا ماندن برخـی از عوامـل از کاروان تولید می‌تواند اسـباب متفاوتـی داشـته باشـد. عـدم تناسـب عوامـل تولید بـا یکدیگر و محصـول تولیـدی چه ازلحاظ کمی و چه ازلحاظ کیفی ازجمله ایـن عوامـل بوده‌اند. بـه دیگر سـخن؛ وقتـی عاملی بیکار اسـت یـا جفت خـود را )زمیـن و سـرمایه فیزیکـی و مالـی و...( را نیافته اسـت و یا از کیفیـت لازم)مهارت و دانش( کافی برای پیوسـتن به هم‌قطاران خود برخـوردار نبـوده اسـت.
هرچند به‌طورمعمول سیاست‌های بـازار کار بـه سیاست‌های کلان اقتصـادی مؤثر بر رشد اشتغال، سیاست‌های فعال بازار کار، سیاست‌های تنظیم بـازار کار و سیاست‌های منفعل بازار کار تقسـیم می‌شوند، اما دریـک طبقه‌بندی دیگـر می‌توان آن‌ها را بـه سیاست‌های کـه مسـیر اتصـال پایـدار و پویـای عوامل تولیـد به یکدیگـر را فراهم می‌کند و سیاست‌هایی که به ارتقای کیفیـت عوامل تولید جهت امـکان حضور در بازار توجه دارد- تا امکان اتصال به سـایر عوامل تولیـد را به دست آورند- تقسیم‌بندی کـرد. بنابرایـن دولت‌ها در مـوارد شکسـت مکانیسم بـازار در به پیوسـتن عوامل و تسـویه بازار کار، سیاست‌های کار عمومـی را در پیـش می‌گیرند. یارانه‌های اشـتغال نیـز به‌عنوان مشـوق اسـتخدام و حفـظ نیروی کار توسـط عامـل دیگر)کارفرمـا( در راسـتای ارتبـاط عوامل تولیـد با یکدیگر در نظـر گرفته می‌شوند. تأمین مالی بنگاه‌های زودبازده و کسب‌وکارهای کوچـک نیز جلـوه دیگری از تلاش برای پیونـد عوامل تولیـد بیـکار به یکدیگر اسـت. خدمات بـازار کار نیـز قصد اتصال کارجویـان بـه کارفرمایـان را دارد. این امـر از طرق گسترده‌ای از خدمات، شامل مشاوره شغلی، آشناسـازی با بازار کار، مشارکت در کاریابـی و رجـوع به دیگر تدابیر اسـتقرار مجدد همچـون آموزش، حاصـل می‌گردد.
البته محیط حقوقی، سیاسـی، نهادهای رسـمی و غیررسمی در تحقق ایـن دو امر نقش بسـزایی خواهند داشـت. مطالعه و بررسـی تجارب کشـورهای دیگر در طراحـی و اجرای چنین سیاست‌هایی از یک‌سو و تحلیـل شکست‌ها و پیروزی‌های ایـن سیاست‌ها از سـوی دیگر، غنیمت ارزشـمندی برای سیاست‌گذاران داخلی خواهد بود. شناسـایی راهکارها و طراحی سیاست‌های اشـتغال، کارآفرینـی و محـو فقر در ایـران همواره محل تأمل اندیشـمندان بوده اسـت. در همین راسـتا مؤسسـه عالـی پژوهش تأمین اجتماعـی بر آن شـد تا مطالعـات درخـوری را در این عرصه صورت‌بندی کند. نگاره حاضر تحفه همکاری موسسـه با پژوهشـگر ارجمند جناب آقای حسن یحیوی رازلیقی اسـت. امید اسـت در پرتو تالش‌های علمی و عملی جوانان روز گشـایش را رج بزنیم و به نظاره بنشـینیم.

برچسب ها
 سیاست، بازار کار،امریکای لاتین 


سیاست‌های بازار کار در کشورهای آمریکای لاتین: مطالعه موردی آرژانتین، پرو و برزیل

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : گزارش کارشناسی
عاملین تولید :

گزارش کارشناسی های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.