هیات امنا


دکتر سالاری

داخلی:

دکتر سالاری

دکتر روزبه کردونی

داخلی:302

رئیس موسسه

دکتر روزبه کردونی

محمدحسین شریف زادگان

داخلی:

محمدحسین شریف زادگان

مهدی منتظرقائم

داخلی:

مهدی منتظرقائم

محمد رحمتی رودسری

داخلی:

محمد رحمتی رودسری

دکتر محمدمهدی جغتایی

داخلی:

دکتر محمدمهدی جغتایی


برچسب ها
 هیات امنا