شماره 55 فصلنامه تأمین اجتماعی منتشر شد


شماره 55 فصلنامه تأمین اجتماعی منتشر شد


به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، پنجاه‌وپنجمین شماره از فصلنامۀ تأمین اجتماعی منتشر شد که این شماره حاوی مقالاتی در زمینه بررسی رویکردهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی، متغیرهای کلان اقتصادی و تقاضای بیمه‌های خویش فرمایی در سازمان تامین اجتماعی، طراحی الگوی محاسبه و اعلام تعرفه‌های خدمات درمانی،شناسایی ابزارهای تنبیه کارکنان،حق دسترسی کارگران مهاجر به حمایت‌های تأمین اجتماعی، سینمای کار درجهان و تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی درون سازمانی است.

برای مشاهده و دریافت مقالات می‌توانید به آدرس سایت نشریه (qjo.ssor.ir) مراجعه کنید.

مقالۀ نخست با عنوان «بررسی رویکردهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی: مطالعۀ موردی سازمان تأمین اجتماعی ایران» در راستای تحلیل آسیب‌شناسانۀ منابع و مصارف و مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها در صندوق‌های بازنشستگی با محوریت سازمان تأمین اجتماعی به معرفی جریان وجه نقد درآمدها و مصارف سازمان به همراه ویژگی‌ها و الزامات خاص آن در بازۀ زمانی 1396- 1389 می‌پردازد. همچنین، الزامات اتخاذ رویکردهای فعالانه و منفعلانه و نیز برون‌سپاری و درون‌سپاری در مدیریت سرمایه‌گذاری ذخایر سازمان و تجربیات جهانی و رویکردهای فعلی سازمان را تحلیل و ارزیابی می‌کند.

در مقالۀ دوم با عنوان «متغیرهای کلان اقتصادی و تقاضای بیمه‌های خویش‌فرمایی در سازمان تأمین اجتماعی» تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری، سطح تحصیلات و تولید ناخالص داخلی بر تقاضای بیمه‌های خویش‌فرمایی در سازمان تأمین اجتماعی در 31 استان کشور بررسی می‌شود. نویسندگان معتقدند یافته‌هایی که در این مقاله ارائه شده است می‌تواند در سیاست‌گذاری بیمه‌ای از جمله تعمیم و گسترش پوشش بیمه‌ای به اقشار و گروه‌های خاص در بستر بیمه‌های خویش‌فرمایی سازمان از طریق احیای نقش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تأمین اجتماعی و نیز اطلاع‌رسانی، آموزش و آگاهی‌بخشی به افراد جامعه کاربردهای گسترده‌ای داشته باشد.

نویسندۀ مقالۀ سوم با عنوان «طراحی الگوی محاسبه و اعلام تعرفه‌های خدمات درمانی برای ایران» می‌کوشد در قالب پژوهشی توصیفی- تطبیقی الگویی بومی برای نظام تعرفه‌گذاری کشور طراحی کند. وی یافته‌های تحقیق را ضمن ارائۀ الگویی کلی، با پیشنهادهایی همراه کرده است که از جملۀ آنها می‌توان به ایجاد تعادل میان طرف‌های عرضه و تقاضای خدمات درمانی و وجود کمیته‌هایی در جهت تهیۀ شواهد لازم برای تصمیم‌گیری، تفکیک اجزای حرفه‌ای و فنی برای تمام خدمات پزشکی، و تشکیل کمیته برای نظارت بر تدوین و اجرای تعرفه‌ها اشاره کرد.

مقالۀ چهارم که به شناسایی ابزارهای تنبیه کارکنان با رویکرد مدیریت بین‌نسلی در سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دارد، تمامی شعب ادارۀ کل تأمین اجتماعی غرب و شرق تهران بزرگ در سال 1398 را برای این منظور بررسی می‌کند. روش تحقیق ترکیبی از تکنیک گرند تئوری در بخش کیفی و تحلیل محتوا در بخش کمّی است. در خصوص ابزارهای تنبیه میان نسل‌های مختلف کارکنان، نهایتاً در قالب هشت کد محوری دسته‌بندی می‌شود.

پنجمین مقاله حق دسترسی کارگران مهاجر به حمایت‌های تأمین اجتماعی را از منظر اسناد بین‌الملل و موافقت‌نامه‌های دوجانبۀ کار بررسی می‌کند. نویسندگان هدف مقاله را ارائۀ راهکارهایی به‌منظور تضمین حق دسترسی کارگران مهاجر به تأمین اجتماعی در نظر گرفته‌اند. نتیجۀ پژوهش نشان می‌دهد ضعف ضمانت اجرای اسناد بین‌المللی و تفاوت اقتصادی میان کشورها باعث محرومیت کارگران مهاجر از حمایت‌های تأمین اجتماعی شده است و در مقابل، موافقت‌های دوجانبۀ کار به‌دلیل انطباق با واقعیات اقتصادی کشورها دسترسی کارگران مهاجر به حمایت‌های تأمین اجتماعی را به‌شکل بهتری تضمین می‌کند.

مقالۀ ششم با عنوان «سینمای کار در جهان، نمونۀ سینمای ایتالیا و ترکیه» چگونگی بازنمایی وضعیت کارگران و فرودستان تحت تأثیر نئورئالیسم در سینمای ایتالیا و ترکیه را بررسی می‌کند. نویسندگان مقاله از روش اسنادی استفاده کرده‌اند و کوشیدند با اثر هنری (فیلم) به‌مثابۀ متن مواجه شوند.

مقالۀ هفتم تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر کارآفرینی درون‌سازمانی را با تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی در مدیریت درمان تأمین اجتماعی شهر کرمان بَرمی‌رسد. نویسندگان پس از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به این نتیجه می‌رسند که با افزایش سطح سرمایۀ اجتماعی به‌عنوان توانایی کنشگران برای به دست آوردن و حفظ منابع، کارکنان کارآفرینی بیشتری از خود بروز می‌دهند و برعکس، با کاهش این توانایی کارکنان سطح کمتری از کارآفرینی را در سازمان تجربه می‌کنند. بنابر یافته‌های مقاله، به‌طور کلی، سرمایۀ اجتماعی بر کارآفرینی درون‌سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.


برچسب ها
  

دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.