قراردادها

کد پروژه عنوان نوع شماره قرارداد مجری
221401020.00 فراتحلیل کمی و کیفی پژوهش های پیشین در حوزه رسانه های سازمان فصل نامه 396003744.0 امید قادری سهمی