معرفی گروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی 


گروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با هدف اتصال و پيوند پژوهش هاي اجتماعي با نيازها و مقتضيات اجتماعي، فرهنگي و سياسي سازمان تامین اجتماعی و توجه به ابعاد كاربردي اينگونه پژوهش‌ها شکل گرفته است. این گروه حوزه‌ای میان رشته‌ای تلقی شده که سعی دارد هم ابعاد بنیادین مسائل اجتماعی سازمان را مورد پژوهش قرار دهد و هم در بعد کاربردی گام های موثری در جهت دانش مترتب با سازمان تامین اجتماعی بردارد. از مهمترین دغدغه ها و مسائل این گروه که مدیریت آن بر عهده دکتر یاسر باقری است، رضایتمندی بیمه شدگان تامین اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی بازنشستگان و به طور کلی سنجش رفاه اجتماعی و ارائه راهکارها و پیشنهادهایی برای بهبود آن است. 
 

اعضای گروه

مدیر گروه

دکتر یاسر باقری

دبیر گروه

مونا خورشیدی

داخلی: 204 داخلی: 214