مولف: گروه مدیریت، حکمروایی و فناوری
کلید واژه: کاربرد فناوری اطلاعات در فرایندهای بیمه ای سازمان تامین اجتماعی
سال: 1397
عنوان: کاربرد فناوری اطلاعات در فرایندهای بیمه ای سازمان تامین اجتماعی و ارائه راهکارهای ارتقاء مبتنی بر تجارب سازمان های مشابه در سایر کشورها

کاربرد فناوری اطلاعات در فرایندهای بیمه ای سازمان تامین اجتماعی و ارائه راهکارهای ارتقاء مبتنی بر تجارب سازمان های مشابه در سایر کشورها