معرفی گروه مدیریت، حکمروایی و فناوری

گروه مدیریت حکمروایی و فناوری ، رسالت دارد تا در زمینه مسایل و چالش های سه حوزه  مدیریتی، سازمانی و فناوری اطلاعات پژوهش های  مرتبط را برنامه ریزی ، هدایت و حمایت کند. در حوزه مدیریتی گروه وظیفه خود می داند تا از طرح ها، گزارشات کارشناسی و پایان نامه های دانشجویی که  به بررسی مسایل مدیریتی از ابعاد مختلف ساختاری، فرایندی، برنامه ریزی، کنترل و نظارت می باشد و در صدد پاسخ به مشکلات حوزه رفاه و تامین اجتماعی است حمایت نماید. در حوزه سازمانی، طرح های مربوط به مسایل حاکمیت خوب شرکتی و سازمانی و شاخص های مرتبط مورد حمایت و پشتیبانی قرار می گیرد. قانونمداری و قوانین مرتبط با مشارکت کنندگان اجتماعی( کارگر، کارفرما و دولت)در این گروه مورد بررسی و با هماهنگی با نمایندگان سازمان حمایت می شود. طرح های مرتبط با فناوری اطلاعات مورد اقبال گروه بوده و گروه در صدد است تا از طرح هایی که موجب نفوذ فناوری اطلاعات در سازمان تامین اجتماعی شده و موجبات تسریع امور مردم می گردد را مورد حمایت قرار دهد.

 

اعضای گروه

مدیر گروه

دکتر حسن امامی

داخلی: 202

دبیر گروه

بهارک نجفی

داخلی: 216

کارشناس گروه

مریم حسن زاده خاکمردانی

داخلی: 208