معرفی گروه اقتصاد و سرمایه گذاری

 

«سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی» یکی از الزامات تأمین اجتماعی فراگیر در راستای تضمین انباشت سرمایه بین نسلی بیمه شدگان محسوب می شود. از طرف دیگر میان عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و وضعیت اقتصادی کشور رابطه‌ای دو سویه برقرار است. از یک سوی عملکرد بهینه سازمان در کشور می‌تواند شرایط اقتصادی را به نحو قابل توجهی بهبود بخشد. از دیگر سوی رونق و رکود اقتصادی منابع در دسترس سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این روی گروه اقتصاد و سرمایه گذاری مؤسسه ، با مدیریت آقای فردین یزدانی – با بیش از دو دهه تجربه پژوهش اقتصادی، بدنبال مطالعه دقیق ارتباط میان شرایط اقتصادی و عملکرد سازمان تأمین اجتماعی است و می کوشد با ارزیابی روش های فعلی مدیریت منابع مالی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی و بهره گیری از الگوهای نوین جهانی، تصمیم سازان را در مدیریت منابع سازمان یاری دهد.

 

 اعضای گروه

 

مدیر گروه

فردین یزدانی

دبیر گروه

سمانه سادات علوی

کارشناس گروه

زهرا نوروزی

 

   

 داخلی: 205

داخلی: 207

داخلی: 206