مولف: صادق طلوع برکاتی، هدی جاودانی
کلید واژه: نظرسنجی نهادهای افکار سنجی، رفاه و سیاست‌گذاری اجتماعی، آسیای غربی، اروپا و آمریکای شمالی
سال: 1397
عنوان: معرفی مؤسسات نظرسنجی و افکار سنجی

عنوان: معرفی مؤسسات نظرسنجی و افکار سنجی )ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی)  با تأکید بر حوزه رفاه و سیاست‌گذاری اجتماعی

تهیه و تدوین: صادق طلوع برکاتی، هدی جاودانی

سال: 1397

دانلود


معرفی: نظرسنجی نوعی روش تحقیق پیمایشـی اسـت کـه در آن دیـدگاه گروهی از افـراد در مـورد یک موضوع موردمطالعه قرار می‌گیرد. بـرای این کار، تعدادی پرسـش محـدود دربـاره موضـوع موردنظر تهیه می‌شود و نظر نمونـه‌ای از جامعـه دربـاره آن‌ها پرسـیده می‌شود. نتیجه افکار سنجی نشـان می‌دهد که افـراد بـه چـه دلیلی عقیده خاصـی را پذیرفته‌اند و با چه شـدت و قوتـی از آن پشـتیبانی می‌کنند. با توجه به گسـتردگی افکار عمومـی در حوزه‌های مختلف سیاسـی، اقتصادی و اجتماعـی و... اهـداف افکار سنجی نیـز در هـر یـک از این حوزه‌هـا متفاوت اسـت.

این گـزارش باهدف توصیـف و معرفـی مهم‌ترین مؤسسـات فعـال در حوزه نظرسـنجی و افکار سنجی (با تمرکز بر حوزه رفاه و سیاست‌گذاری اجتماعی) تنظیم شـده است. ایـن مؤسسـات در دو سـطح بین‌المللی و منطقه آسـیای غربـی از یکدیگر تفکیک شده‌اند. هرکدام از ایـن دسـته‌ها به‌نوبه خـود، دو گـروه کلـی از مؤسسـات را در برمی‌گیرند:

  • مؤسسـات پژوهشـی کـه به‌طور تخصصـی در حـوزه موردبررسی بـه مطالعـه و پژوهش می‌پردازند و برای گـردآوری داده‌های موردنیاز خـود از پژوهشـگران یا مؤسسـات دیگر بهـره می‌گیرند.
  • مؤسسـاتی که به‌طور تخصصـی بـه کار جمع‌آوری داده مشغول‌اند و البته زمینه فعالیـت تخصصی آن‌ها رفـاه، سیاست‌گذاری و تأمین اجتماعی اسـت.