درخواست همکاری پژوهشی(اولویت های پژوهشی)


 

ردیف اولویت پژوهشی حوزه فعالیت RFP همکاری
  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات      
1

محاسبه میزان گریز از پرداخت حق بیمه و بررسی آثار آن بر پایداری مالی صندوق سازمان تأمین اجتماعی

بیمه‌های اجتماعی و محاسبات درخواست
2

ارزیابی اثرات افزایش حداقل دستمزد بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی در کوتاه‌مدت و بلندمدت

 بیمه‌های اجتماعی و محاسبات درخواست
3

ارزیابی اثرات افزایش حداقل دستمزد بر صندوق بیمه بیکاری در کوتاه‌مدت و بلندمدت

 بیمه‌های اجتماعی و محاسبات درخواست
 4 بررسی چالش‌ها و موانع گسترش پوشش بیمه‌ای ایرانیان خارج از کشور و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات درخواست
 5 امکان‌سنجی ادغام صندوق‌های بازنشستگی کشور (از نظر پوشش، کفایت و پایداری)  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات درخواست
 6

بررسی کشش اشتغال و درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی نسبت به نرخ حق‌بیمه

 بیمه‌های اجتماعی و محاسبات درخواست
 7 بررسی تناسب بازۀ درآمدی مشمول بیمه با توزیع درآمد کل کشور  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات درخواست
 8 بررسی ابعاد و اثرات اشتغال به کار مجدد بازنشستگان بر سازمان تأمین اجتماعی  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات درخواست
 9 ارزیابی اثرات سیاست معافیت کارگاه‌های کوچک از پرداخت حق بیمه بر تولید و اشتغال رشته ‌فعالیت‌های مشمول  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات درخواست
 10 تجزیه و تحلیل و محاسبه نرخ و میزان بهینه حق بیمه احتساب مدت خدمت نظام وظیفه بیمه شدگان در اجرای قوانین مرتبط با استفاده از مدل هزینه – فایده  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات درخواست
 11 نقش و تأثیر سوابق منتقله از سایر صندوق‌ها بر تعهدات بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات درخواست
 12 محاسبه و تعیین نرخ بهینۀ واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات درخواست
 13 امکان‌سنجی پیاده‌سازی طرح‌های بیمه‌های شغلی  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات درخواست
 14 اصلاحات پیشنهادی قانون بیمۀ بیکاری مبتنی بر محاسبات بیمه‌ای  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات درخواست
 15 بررسی سازوکارهای محاسبه، مطالبه و وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از کارفرمایان  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات درخواست
 16 آسیب‌شناسی قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور باتوجه‌به آلاینده‌های محیط کار و استانداردهای سالم‌سازی و ارائه اصلاحات  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات درخواست
 17 تجزیه و تحلیل وضعیت بیمه‎‌شدگان معرفی‌شده به کمیسیون پزشکی در دو مقطع  92/7/1 لغایت 94/6/31 و 94/7/1 لغایت 96/6/31  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات درخواست
 18 بررسی تأثیر تعمیم و گسترش پوشش بیمۀ صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامۀ بیمه به‌طور اختیاری بر منابع و مصارف سازمان با استفاده از مدل هزینه - فایده  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات درخواست
 19 بررسی علل اعتراض کارفرمایان به بدهی‌های قابل ‌اعتراض سازمان  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات درخواست
20 ارائه شیوه‌های نوین در خصوص نحوۀ محاسبۀ منطقی حق بیمۀ پیمانکاران در حوزه‌های مختلف با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات درخواست
21 بررسی نحوۀ تعامل سازمان با بیمه‌های تجاری در جهت استفاده از بیمۀ تکمیلی مستمری برای بیمه‌شدگان در راستای تقویت بنیۀ مالی بازنشستگان  بیمه‌های اجتماعی و محاسبات درخواست
22 آسیب‌شناسی فرایندهای حسابرسی و بازرسی از دفاتر قانونی از نظر کارفرمایان، سازمان (ستاد و شعب) و حسابرسان بیمه‌های اجتماعی و محاسبات درخواست
23 الزامات تشکیل لایۀ بیمۀ اجتماعی پایه در نظام تأمین اجتماعی چندلایه بیمه‌های اجتماعی و محاسبات درخواست
24 بررسی میزان رضایتمندی و دلایل نارضایتی از نحوه پذیرش و بیمه نمودن کارگران ساختمانی در سازمان تامین اجتماعی و ارائه راهکارهای پیشنهادی رفع عوامل ایجاد نارضایتی آنان بیمه‌های اجتماعی و محاسبات درخواست
25 بررسی همه‌جانبۀ علل و عوامل مؤثر بر وضعیت رضایت‌مندی مستمری‌بگیران (از دید مستمری‌بگیران، واحدهای اجرایی و سایر نهادها و گروه‌های ذی‌ربط) بیمه‌های اجتماعی و محاسبات درخواست
26 آینده‌پژوهی توسعۀ فعالیت کارگزاری‌ها و شعب سازمان تأمین اجتماعی باتوجه‌به گسترش خدمات غیرحضوری و الزامات دولت الکترونیک بیمه‌های اجتماعی و محاسبات درخواست
27 تدوین و یکسان سازی تعاریف، مفاهیم و شاخص های آماری در حوزه تأمین اجتماعی بیمه‌های اجتماعی و محاسبات    درخواست
   سیاستگذاری و اقتصاد سلامت      
28 آینده پژوهی درمان سازمان تأمین اجتماعی سیاستگذاری و اقتصاد سلامت درخواست

29

تأمین مالی پایدار؛ فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی سیاستگذاری و اقتصاد سلامت درخواست
30 تبیین آثار مؤلفه‌های تعیین کننده سلامت بر ایفای تعهدات بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی سیاستگذاری و اقتصاد سلامت درخواست
31 مروری بر تجارب سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی؛ موفقیت‌ها، شکست‌ها و افق‌های پیش‌رو سیاستگذاری و اقتصاد سلامت درخواست
32 بررسی نقش برون‌سپاری بر هزینه‌ها و سوددهی مراکز درمانی تابعه سازمان سیاستگذاری و اقتصاد سلامت درخواست
33 استقرار و بومی‌سازی راهنماهای بالینی، ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت و تأثیر اجرای آن‌ها بر هزینه‌ها و کیفیت ارائه خدمات سیاستگذاری و اقتصاد سلامت درخواست
34 تعیین استاندارد نیروی انسانی مورد نیاز مراکز درمانی سرپایی سیاستگذاری و اقتصاد سلامت درخواست
35 بررسی تجربیات کشورهای موفق در استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد سیاستگذاری و اقتصاد سلامت درخواست
36 تدوین بسته اقدامات و راهکارهای اجرایی جهت اصلاح فرهنگ مصرف و تجویز دارو در سازمان تأمین اجتماعی سیاستگذاری و اقتصاد سلامت درخواست
37 بررسی الگوی مصرف خدمات تشخیصی و درمانی (از منظر توزیع جغرافیایی، دموگرافیک، ویژگی‌های اقتصادی اجتماعی و ...) سیاستگذاری و اقتصاد سلامت درخواست
38 تعیین مکانیزم و اصول سنجش ازکارافتادگی ناشی از چند بیماری سیاستگذاری و اقتصاد سلامت درخواست
39 ارائه الگوی مدیریت پروژه‌های ساخت مراکز درمانی ملکی سازمان سیاستگذاری و اقتصاد سلامت درخواست
40 بررسی اثربخشی تولید نسخه الکترونیک بر ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی درمان در مراکز درمانی ملکی سازمان سیاستگذاری و اقتصاد سلامت درخواست
41 تهدیدها و فرصت‌های ehealth جهت بخش درمان سازمان سیاستگذاری و اقتصاد سلامت درخواست
42 بررسی نقاط ضعف و قوت اجرای شش ساله برنامه پزشک خانواده شهری از منظر سازمان‌های بیمه‌گر و ارائه راهکارهای عملیاتی سیاستگذاری و اقتصاد سلامت درخواست
43 برون‌سپاری فرایندهای بخش‌ درمان سازمان به کارگزاری‌ها، نتایج و امکان‌سنجی بسط خدمات واگذار شده سیاستگذاری و اقتصاد سلامت درخواست
44 مطالعه تطبیقی میزان پوشش بیمه‌های اجتماعی بین ایران و کشورهای با GDP مشابه، OECD و اروپایی در بخش سرپایی و بستری اعم از میزان پرداختی بیماران و سطح پوشش دارو و خدمات سیاستگذاری و اقتصاد سلامت درخواست
45 الگوی مدیریت بیماری‌های مزمن و مدل‌های بهینه ارائه خدمت به بیماران سیاستگذاری و اقتصاد سلامت درخواست
46 زیرساخت‌های لازم برای ایجاد زنجیره بیمارستان و ارائه برنامه اجرایی برای سازمان تأمین اجتماعی سیاستگذاری و اقتصاد سلامت درخواست
47 بررسی تجربیات موفق کشورها در خصوص تجمیع خدمات پشتیبانی (آشپزخانه، رختشوی‌خانه، CSR و ...) سیاستگذاری و اقتصاد سلامت درخواست
48

بررسی تجارب گذشته نحوه اداره هیئت امنایی بیمارستانهای کشور (بررسی مستندات و مصاحبه با افراد مطلع)

 سیاستگذاری و اقتصاد سلامت درخواست
49

توزیع جغرافیایی منابع درمان سازمان تامین اجتماعی (تخت بیمارستان، تعداد مراکز سرپایی، تعداد ارائه دهنده و...) براساس تعداد بیمه شده، جمعیت استان و...

 سیاستگذاری و اقتصاد سلامت درخواست 
50

توزیع بودجه بخش درمان سازمان تامین اجتماعی براساس شاخص‌های جمعیتی

 سیاستگذاری و اقتصاد سلامت   درخواست 
51

بررسی نابرابری در توزیع جغرافیایی تخت بیمارستانی و مراکز سرپایی در سطح مناطق کلان شهر تهران: مقایسه سازمان تامین اجتماعی با مراکز دولتی و خصوصی

 سیاستگذاری و اقتصاد سلامت   درخواست 
52

محاسبه میانگین هزینه پرسنلی به ازای تخت در بیمارستانهای تامین اجتماعی و بررسی روند آن در بازه زمانی 10 ساله

 سیاستگذاری و اقتصاد سلامت   درخواست 
53

بررسی و تحلیل نظام ارجاع داخلی در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی

 سیاستگذاری و اقتصاد سلامت درخواست 
54

بررسی عدم اجرای سیستم نظام پرداخت آینده نگر (DRG، گلوبال و ...) در کشور

 سیاستگذاری و اقتصاد سلامت درخواست 
55

بررسی شواهد جهانی درخصوص سازمانهای بیمه گر مستقل یا تحت مالکیت ارائه دهنده خدمت

سیاستگذاری و اقتصاد سلامت  درخواست 
56

محاسبه میزان پرداخت از جیب بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی (به تفکیک اجباری، اختیاری، حرف مشاغل آزاد و ....) در سطوح ملی و استانی و ارائه فرمول محاسباتی و عنداللزوم نرم افزار به منظور محاسبه مستمر آن

سیاستگذاری و اقتصاد سلامت    درخواست 
 57

محاسبه میزان مواجهه خانوارهای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی (به تفکیک اجباری، اختیاری، حرف مشاغل آزاد و .... در سطوح ملی و استانی) با هزینه های کمرشکن به هنگام دریافت خدمات سلامت

سیاستگذاری و اقتصاد سلامت    درخواست 
 58

محاسبه تله فقر ناشی از هزینه های درمانی برای خانوارهای تحت پوشش تامین اجتماعی (به تفکیک اجباری، اختیاری، حرف مشاغل آزاد و .... در سطوح ملی و استانی)

 سیاستگذاری و اقتصاد سلامت   درخواست 
 59

بررسی میزان پاسخگوئی نظام درمان سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان تحت پوشش و سطح سلامت آنان مطابق با الگوی سال 2000 سازمان جهانی بهداشت

 سیاستگذاری و اقتصاد سلامت   درخواست 
   اقتصاد و سرمایه گذاری      
60 طراحی مدل داینامیک تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی اقتصاد و سرمایه‌گذاری  درخواست
61 شناسایی راهکارهای کنترل مصارف در دو حوزه بیمه و درمان سازمان  اقتصاد و سرمایه‌گذاری درخواست
62 بررسی شیوه‌های تامین مالی کسری منابع در سازمان تأمین اجتماعی   اقتصاد و سرمایه‌گذاری درخواست
63 ایجاد و پیاده‌سازی مکانیزم مدیریت دارایی و بدهی در سازمان تأمین اجتماعی  اقتصاد و سرمایه‌گذاری درخواست
64 کیفیت سنجی داده‌ها در سه سطح (مؤلفه‌های ریزمقیاس، بزرگ مقیاس، استفاده) و فرآیندهای تولید آمار در سازمان  اقتصاد و سرمایه‌گذاری درخواست
65 تعریف ملک خام و بهینه‌ترین روش در سازمان تأمین اجتماعی جهت خروج ملک از وضعیت خام  اقتصاد و سرمایه‌گذاری درخواست
66 طراحی مدل تصمیم‌گیری تخصیص منابع بر مبنای متغیرهای تکنیکال در بازار سهام و چرخه‌های تجاری   اقتصاد و سرمایه‌گذاری درخواست
67 طراحی سیستم پایش دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان تأمین اجتماعی  اقتصاد و سرمایه‌گذاری درخواست
68 طراحی منشور سرمایه‌گذاری برای تنظیم سبد بهینه سرمایه و تعیین معیارهای تصمیم‌گیری برای تخصیص سرمایه بین فعالیت‌های مختلف  اقتصاد و سرمایه‌گذاری درخواست
69 مطالعه پیرامون تشکیل بانک اطلاعاتی از بودجه‌های حمایتی و یارانه‌ای دولت در فصول مختلف بودجه  اقتصاد و سرمایه‌گذاری درخواست
70 تحولات سیاست‌های اجتماعی در برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی دولت از سال 1370 تاکنون (مطالعه اسنادی)  اقتصاد و سرمایه‌گذاری درخواست
71 آسیب‌شناسی نظام پرداخت یارانه و برنامه‌های رفاه اجتماعی  اقتصاد و سرمایه‌گذاری درخواست
72 برآورد سهم بخش غیر رسمی از گردش اقتصاد ملی و اشتغال  اقتصاد و سرمایه‌گذاری درخواست
73 چرخه فعالیت‌های تجاری در استان های مرزی با تأکید بر اشتغال غیررسمی  اقتصاد و سرمایه‌گذاری درخواست
74 چرخه فعالیت‌های تجاری در بازیافت زباله  در کلان شهرها با تأکید بر کودکان زباله‌گرد  اقتصاد و سرمایه‌گذاری درخواست
75 طراحی نظام بهینه کاریابی برای بیکاران با تأکید بر مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی  اقتصاد و سرمایه‌گذاری درخواست
76 بررسی تحولات حقوق و دستمزد جامعه کارگری بر حسب رشته‌ فعالیت‌های مختلف و میزان تطابق آن با استانداردهای زندگی  اقتصاد و سرمایه‌گذاری درخواست
77 مطالعه تطبیقی پیرامون سازوکار تعیین حداقل دستمزد در کشورهای توسعه‌یافته، درحال‌توسعه و ایران  اقتصاد و سرمایه‌گذاری درخواست
78 سهم هزینه‌ای پرداخت‌های بیمه‌ای از کل هزینه نیروی‌کار بنگاه‌ها به تفکیک رشته فعالیت‌های مختلف  اقتصاد و سرمایه‌گذاری درخواست
79 آسیب‌شناسی فرایند خصوصی‌سازی در بنگاه‌های اقتصادی (هپکو، ایران وانت، هفت تپه و ...)  اقتصاد و سرمایه‌گذاری درخواست
80 فقر شهری، حاشیه‌نشینی اقتصادی و اعتراضات شهری  اقتصاد و سرمایه‌گذاری درخواست
81 تحلیل خروج از بنگاه‌داری سازمان تأمین اجتماعی از منظر اقتصاد سیاسی  اقتصاد و سرمایه‌گذاری درخواست
82 منبع‌شناسی سیاست‌های اجتماعی در ایران  اقتصاد و سرمایه‌گذاری درخواست
83 ارزیابی استفاده از مالیات‌های اجتماعی (مالیات بر ثروت) به عنوان ابزار تأمین مالی برنامه‌های رفاه اجتماعی با تأکید بر نابرابری توزیع ثروت در بین گروه‌های اقتصادی و اجتماعی  اقتصاد و سرمایه‌گذاری درخواست
84 تعیین قیمت تمام‌شده واگذاری و برون‌سپاری فعالیت‌ها و فرآیندهای سازمان به بخش خصوصی (مجموع دفاتر کارگزاری رسمی)  اقتصاد و سرمایه‌گذاری درخواست
85 بررسی هزینه-‌فایده سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و پذیرش سهام به‌ جایگزینی بنگاه‌داری  اقتصاد و سرمایه‌گذاری  درخواست
   مدیریت، حکمروایی و فناوری      
86 بررسی تعامل عملکردی ساختار ارائه خدمات درماني و بيمه‏ هاي در نظام بيمه‏ هاي اجتماعي کشور مدیریت، حکمروایی و فناوری  درخواست 
87 بررسي زمينه‌هاي تقسيم کار بهينه بين نهادها و سازمان‌های فعال در نظام تامين اجتماعي با تأکيد بر تامين اهداف و اصول قانون ساختار مدیریت، حکمروایی و فناوری   درخواست
88 بررسی موانع حذف دفترچه‌های درمانی سازمان تامین اجتماعی در کلیه مراکز درمانی کشور و ارائه راهکار پیشنهادی جهت رفع آنها  مدیریت، حکمروایی و فناوری  درخواست
89 بررسی مقایسه‌ای تأثیر برون‌سپاری‌ها (کارگزاری‌های رسمی) بر کاهش حجم کاری نیروی انسانی مدیریت، حکمروایی و فناوری   درخواست
90 بررسی هزینه-فرصت واگذاری پروژه‌های اجرایی و طرح‌ها به شرکت مشاور تأمین در مقایسه با سایر شرکت‌های معتبر این حوزه مدیریت، حکمروایی و فناوری   درخواست
91 تعریف امور حاکمیتی و غیرحاکمیتی در سازمان تأمین اجتماعی مدیریت، حکمروایی و فناوری  درخواست
92 مطالعۀ تطبیقی در خصوص نوع، فرایند و نحوۀ برون‌سپاری خدمات تأمین اجتماعی در ایران و کشورهای منتخب مدیریت، حکمروایی و فناوری   درخواست
93 لزوم تدوین کارراهه شغلی مناسب برای کارکنان سازمان  مدیریت، حکمروایی و فناوری  درخواست
94 شیوه‌های کارآمد در پاسخگویی به شرکای اجتماعی و جامعه خدمت گیرندگان  مدیریت، حکمروایی و فناوری  درخواست
95 زمینه‌سازی مناسب جهت کاربست یافته‌های پژوهشی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات و افزایش رضایتمندی مخاطبین  مدیریت، حکمروایی و فناوری  درخواست
96 چگونگی استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان در جهت حذف بوروکراسی‌های اداری، موازی‌کاری و فرایندهای طولانی در انجام فعالیت‌ها  مدیریت، حکمروایی و فناوری  درخواست
97 احصا، بازنگری و اصلاح فرایندهای اداری و خدماتی سازمان تأمین اجتماعی  مدیریت، حکمروایی و فناوری  درخواست
98 استفاده از ساختارهای انعطاف‌پذیر در بهینه‌سازی فضاهای داخلی ساختمان‌های اداری و درمانی  مدیریت، حکمروایی و فناوری  درخواست
99 طراحی مدل علمی برای ملاقات عمومی مدیران و ارائه گزارش اقدامات  مدیریت، حکمروایی و فناوری  درخواست
100 بررسی میزان اهمیت فرهنگ‌سازی بر کیفیت اجرای نظام پیشنهادها به‌عنوان مهمترین ابزار مدیریت مشارکتی و راهکارهای آن در سازمان  مدیریت، حکمروایی و فناوری    درخواست
101 امکان‌سنجی برنامه‌ریزی منطقه‌ای در سازمان تأمین اجتماعی و بررسی توازن‌های منطقه‌ای در فصل بودجه سازمان (تعادل‌ها و شرایط منطقه‌ای شاخص)  مدیریت، حکمروایی و فناوری    درخواست
102 طراحی سیستم غیرحضوری به‌منظور دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات سازمان تأمین اجتماعی   مدیریت، حکمروایی و فناوری  درخواست
103 فناوری‌های نوین اطلاعاتی و تأثیر آن بر ارتقای سطح کمی و کیفی ارائه خدمات در سازمان   مدیریت، حکمروایی و فناوری  درخواست
104 طراحی نظام مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های وابسته به سازمان   مدیریت، حکمروایی و فناوری  درخواست
105 داده‌کاوی و تولید دانش از پایگاه‌های اطلاعات سازمان   مدیریت، حکمروایی و فناوری  درخواست
106 بررسی شاخص‌های شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه   مدیریت، حکمروایی و فناوری  درخواست
107 نقش شرکای اجتماعی در مبارزه با فساد در ابعاد ساختاری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی    مدیریت، حکمروایی و فناوری  درخواست
108 بررسی نقش سازمان‌های مردم نهاد در کنترل فساد اقتصادی و اجتماعی   مدیریت، حکمروایی و فناوری  درخواست
109 بررسی جایگاه فناوری اطلاعات در بهبود چرخه مدیریت دانش در سازمان تأمین اجتماعی   مدیریت، حکمروایی و فناوری   درخواست
110 سنجش میزان آگاهی و سطح استفاده از خدمات غیرحضوری سازمان    مدیریت، حکمروایی و فناوری  درخواست
111 امکان‌سنجی استفاده از فناوری¬های نوین نظیر بلاک چین (Blockchain) در حوزه تأمین اجتماعی   مدیریت، حکمروایی و فناوری   درخواست
112 بررسی میزان آمادگی کارکنان سازمان (ردینس) در حوزه فناوری اطلاعات   مدیریت، حکمروایی و فناوری   درخواست
   مطالعات اجتماعی و فرهنگی      
113 بررسی نحوه تأمین تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی در بودجه سنواتی (چالش‌ها و راهکارها) مطالعات اجتماعی و فرهنگی  درخواست 
114 بررسی امکان بهره‌گیری از وقف در تأمین منابع حوزه رفاه مطالعات اجتماعی و فرهنگی  درخواست 
115 سیاست‌گذاری اجتماعی در بحران (با تأکید بر شرایط تحریم و شرایط دشواری‌های مالی)  مطالعات اجتماعی و فرهنگی  درخواست 
116 بازخوانی مباحثات نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی  مطالعات اجتماعی و فرهنگی  درخواست 
117 تدوین دکترین سیاست‌گذاری اجتماعی  مطالعات اجتماعی و فرهنگی  درخواست 
118 بررسی رویکرد احزاب در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی  مطالعات اجتماعی و فرهنگی  درخواست 
119 نسبت نوسانات بهای نفت و کمیت و کیفیت سیاست‌های رفاه اجتماعی در ایران  مطالعات اجتماعی و فرهنگی  درخواست 
120 بررسی علل برآمدن و حذف وزارت رفاه در دهه 1350  مطالعات اجتماعی و فرهنگی  درخواست 
121 نقش بنیادهای حکومتی قبل و بعد از انقلاب در حوزه رفاه اجتماعی  مطالعات اجتماعی و فرهنگی  درخواست 
122 چالش‌ها و فرصت‌های بنگاه‌های خانوادگی در ایران  مطالعات اجتماعی و فرهنگی  درخواست 
123 بیمه مهاجران (چالش‌ها و فرصت‌ها)  مطالعات اجتماعی و فرهنگی  درخواست
124 تدوین الگوی مناسب مشارکت شرکای اجتماعی در حوزه تأمین اجتماعی  مطالعات اجتماعی و فرهنگی  درخواست
125 شناسایی رویکردها و گفتمان‌های تاریخی تشکل‌های کارگری در ایران  مطالعات اجتماعی و فرهنگی  درخواست
126 شناسایی عناصر گفتمانی کارفرمایی در ایران به تفکیک دوره‌های انقلاب  مطالعات اجتماعی و فرهنگی  درخواست 
127 بررسی نحوه تعامل سازمان با مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر  مطالعات اجتماعی و فرهنگی  درخواست 
128 بسط گفتمان تأمین اجتماعی در میان کارگزاران دولت و نمایندگان مجلس  مطالعات اجتماعی و فرهنگی  درخواست 
129 تحلیل محتوای سؤالات نمایندگان مجلس نهم و دهم از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی  مطالعات اجتماعی و فرهنگی  درخواست 
130 آثار مسکن بر تشدید نابرابری اقتصادی اجتماعی  مطالعات اجتماعی و فرهنگی  درخواست 

131

اعتراضات کارگری مرتبط با نظام تأمین اجتماعی و راه‌های برون‌رفت از آن (با تأکید بر مطالعات تطبیقی)  مطالعات اجتماعی و فرهنگی  درخواست 
132 سیاست‌گذاری اجتماعی در برابر بلایای طبیعی (سه بخش دولتی، خصوصی و مردم‌نهاد)   مطالعات اجتماعی و فرهنگی  درخواست 
133 بررسی عملکرد دولت در حوزه مواجهه با سیل فروردین 1398 از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی  مطالعات اجتماعی و فرهنگی  درخواست 
134 بررسی عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه مواجهه با سیل فروردین 1398 از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی  مطالعات اجتماعی و فرهنگی  درخواست 
135 بررسی اقدامات سمن‌ها در مواجهه با آسیب‌های ناشی از زلزله (با تمرکز بر زلزله کرمانشاه و آذربایجان شرقی)  مطالعات اجتماعی و فرهنگی  درخواست 
136 مطالعه تطبیقی مواجهه با بلایای طبیعی در ایران و کشورهای منتخب جهان و ارائه آموزه‌هایی برای ایران  مطالعات اجتماعی و فرهنگی  درخواست 
137 مطالعه تطبیقی- تاریخی سلبریتی‌ها در مواجهه با بلایای طبیعی  مطالعات اجتماعی و فرهنگی    درخواست 
138 میزان تحقق راهکارهای ارائه‌شده در گزارش ملی پلاسکو  مطالعات اجتماعی و فرهنگی    درخواست 
139 تبارشناسی اصلاحات ساختاری در سازمان تأمین اجتماعی  مطالعات اجتماعی و فرهنگی    درخواست 
140 بررسی مبانی و الگوی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی در صندوق‌های بیمه‌ای  مطالعات اجتماعی و فرهنگی    درخواست 
141 پیوست‌نگاری فرهنگی و اجتماعی در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان  مطالعات اجتماعی و فرهنگی    درخواست 
142 حافظه سازمانی قوانین (بررسی تاریخی قوانین مختلف مربوط به تأمین اجتماعی)  مطالعات اجتماعی و فرهنگی    درخواست 
143 مطالعه تاریخی تطبیقی سه‌جانبه‌گرایی در ایران  مطالعات اجتماعی و فرهنگی    درخواست
144 آثار اجتماعی قراردادهای کار موقت و پیامدهای آن برای تأمین اجتماعی  مطالعات اجتماعی و فرهنگی   درخواست
145 مطالعه تطبیقی نحوه شکل‌گیری انجمن‌های خودیاری طبقات فرودست   مطالعات اجتماعی و فرهنگی  درخواست 
146 بررسی مسائل و آسیب های اجتماعی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی   مطالعات اجتماعی و فرهنگی  درخواست 
147 بررسی تطبیقی آزمون‌های وسع در حوزه رفاه اجتماعی (کاربردها و چالش‌ها)   مطالعات اجتماعی و فرهنگی  درخواست 
148 مطالعه تطبیقی نظام مدیریت اطلاعات (MIS) در حوزه رفاه اجتماعی و ارائه آموزه‌هایی برای ایران   مطالعات اجتماعی و فرهنگی  درخواست
149 تدوین مدل شناسایی جمعیت‌های هدف رفاه اجتماعی، براساس اطلاعات ثبتی موجود در بانک اطلاعات رفاه ایرانیان   مطالعات اجتماعی و فرهنگی    درخواست
150 بررسی سیر بودجه عمومی از منظر عدالت اجتماعی   مطالعات اجتماعی و فرهنگی    درخواست 
151 مطالعه استراتژی‌های رفاه اجتماعی در قوانین بودجه سنواتی در دوران پساانقلاب   مطالعات اجتماعی و فرهنگی    درخواست 
152 توصیف، تحلیل و ارزیابی تبصره 14 بودجه سنواتی (منابع و مصارف یارانه‌ها) و آیین‌نامه‌های اجرایی آن   مطالعات اجتماعی و فرهنگی    درخواست 
153 مطالعه تغییرات رفاه ذهنی در کشور؛ علل و پیامدها   مطالعات اجتماعی و فرهنگی    درخواست 
154 مطالعه تطبیقی کاهش آسیب‌های اجتماعی در سازمان‌ها؛ و آموزه‎هایی برای تامین اجتماعی   مطالعات اجتماعی و فرهنگی    درخواست
155 بررسی شکاف طبقاتی در ایران و احساس تضاد و تنفر میان طبقات مختلف   مطالعات اجتماعی و فرهنگی    درخواست
156 بررسی شیوه‌های حمایت از مشاغل دشوار و غیررسمی   مطالعات اجتماعی و فرهنگی    درخواست 
157 بررسی علل پیدایش کولبری؛ و سیاست‌های اجتماعی مواجهه با آن   مطالعات اجتماعی و فرهنگی    درخواست 
158 مواجهه با زباله‌گردی از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی  مطالعات اجتماعی و فرهنگی     درخواست 
   نظرسنجی و افکارسنجی      
159 توصیف و تحلیل مسأله‌محور نتایج نظرسنجی‌های انجام‌شده معتبر علمی پیشین در سطح ملی در حوزه «سرمایه اجتماعی نهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای رسمی مؤثر در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی» به صورت طولی و فراز و فرود آن‌ها  نظرسنجی و افکارسنجی درخواست
160 توصیف و تحلیل مسأله‌محور نتایج نظرسنجی‌ها و پژوهش‌های انجام‌شده معتبر علمی پیشین در حوزه «نابرابری و احساس نابرابری» در جامعه‌ ایران به صورت طولی   نظرسنجی و افکارسنجی   درخواست 
161 توصیف و تحلیل مسأله‌محور نتایج نظرسنجی‌ها و پژوهش‌های انجام‌شده معتبر علمی پیشین در حوزه «فساد و فساد ادراکی» در جامعه‌ی ایران به صورت طولی   نظرسنجی و افکارسنجی   درخواست 
162 توصیف و تحلیل مسأله‌محور نتایج نظرسنجی‌ها و پژوهش‌های انجام‌شده معتبر علمی پیشین در حوزه «کارآیی‌ها و ناکارآیی‌های نظام اداری و دیوانسالاری کشور» با تمرکز بر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی ترجیحاً به صورت طولی  نظرسنجی و افکارسنجی   درخواست 
163 توصیف و تحلیل مسأله‌محور نتایج نظرسنجی‌ها و پژوهش‌های اجتماعی در کشورهای همسایه ایران (عراق، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان و ترکیه) در حوزه‌های مرتبط با رفاه و تأمین اجتماعی به صورتی که به درک بهتر شرایط بومی – جهانی مسائل این حوزه در شرایط امروز جامعه بینجامد  نظرسنجی و افکارسنجی   درخواست
164 توصیف مسأله‌محور و تحلیل و روندشناسی بازنمایی مسائل مبتلابه حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در فضای مجازی معطوف به وضعیت امروز کارگران، کارفرمایان و بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی  نظرسنجی و افکارسنجی   درخواست 
165 ارائه توصیف‌های مسأله‌محور روشمند و تحلیل‌ درباره‌ مهم‌ترین مشکلات و مسائل اقشار مختلف کارگران و بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی با برش‌های جنسیتی، سنی، استانی، انواع اشتغال و سایر متغیرهای اجتماعی و زمینه‌ای معنادار  نظرسنجی و افکارسنجی   درخواست
166 شناسایی و تحلیل زمینه‌های رفاهی، فرهنگی و اقتصادی شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی و ارائه‌ مدل‌های بومی – جهانی جهت فهم عمیق‌تر این پدیده‌ها با تمرکز بر تحولات ده‌سال اخیر  نظرسنجی و افکارسنجی درخواست 
167 بررسی چیستی، اشتراکات، تمایزات و تحولات اعتراضات صنفی نیروی کار در ایران بر حسب متغیرهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، جمعیت‌شناختی، جغرافیایی، رسته فعالیت شغلی و سایر عوامل معنادار در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به صورتی که به فهم عمیق‌تر و تازه‌ای از این پدیده منجر شود  نظرسنجی و افکارسنجی درخواست 
168 بررسی بازتاب‌های تحولات رفاهی کلان بر مناسبات اجتماعی (کیفیت و کمیّت آموزش عمومی، مهاجرت، خشونت اجتماعی، تاب‌آوری جمعی، سرمایه‌ی اجتماعی، امید اجتماعی و ...) با تأکید بر تحولات دو دهه‌ی اخیر جامعه‌ی ایران  نظرسنجی و افکارسنجی   درخواست 
169 مطالعه اثر تحولات کلان رفاهی، اقتصادی و بیمه‌های اجتماعی بر معیشت اقشار مستضعف و حاشیه‌ای و پدید آمدن یا عمومیت یافتن اقشار جدید اجتماعی (زباله‌گردان، کارتن‌خوابان، حاشیه‌نشینان، کولبری، ...)  نظرسنجی و افکارسنجی   درخواست 
170 مطالعه اثرات تحولات رفاهی، نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاستگذاری‌های اجتماعی بر زندگی مهاجران و پناهندگان خارجی مقیم ایران  نظرسنجی و افکارسنجی   درخواست 
171 بررسی اثرات سیاست‌های کلی کالایی‌سازی، تجاری‌سازی و خصوصی‌سازی بر وضعیت کلی رفاهی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه در حوزه‌های مختلف (سلامت و پزشکی، آموزش عمومی، آموزش ابتدایی، فرهنگ، معیشت، ...)  نظرسنجی و افکارسنجی   درخواست 
   آینده پژوهی      
172 آینده­ پژوهی حوزه رفاه در ایران آینده‌ پژوهی  درخواست
173 آینده­ پژوهی روند جمعیت و نیروی کار و توسعه منابع انسانی  آینده‌ پژوهی   درخواست 
174 آینده­ پژوهی تامین اجتماعی در چارچوب متغیرهای کلان اقتصادی  آینده‌ پژوهی   درخواست 
175 آینده ­پژوهی تامین اجتماعی در چارچوب قوانین کشور  آینده‌ پژوهی   درخواست 
176 آینده­ پژوهی نظام تدبیر تامین اجتماعی  آینده‌ پژوهی   درخواست 
177 آینده­ پژوهی منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی آینده‌ پژوهی درخواست
178 متدولوژی مطالعات آینده­ پژوهی سازمان تامین اجتماعی آینده‌ پژوهی درخواست
179 سنتز مطالعات آینده ­پژوهی سازمان تامین اجتماعی در افق 1410 جموری اسلامی ایران آینده‌ پژوهی درخواست
  گروه حقوق      
180 بررسی بیمه‌ای و حقوقی نظام جامع تأمین اجتماعی چندلایه در کشور (باید ها و نبایدها) گروه حقوق درخواست
181 بررسی و تحلیل حقوقی بازنشستگی‌های پیش از موعد و راهکارهای کاهش آن  گروه حقوق    درخواست 
182 بررسی مبانی حقوقی سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی از منظر قوانین  گروه حقوق    درخواست 
183 بررسی و تحلیل معافیت‌ها و بخشودگی‌های بیمه‌ای و ارائه راهکارهای مناسب  گروه حقوق    درخواست 
184 بررسی و تحلیل حقوقی موافقت‌ نامه‌های دوجانبه یا چند جانبۀ تأمین اجتماعی  گروه حقوق    درخواست 
185 آسیب‌ شناسی نظام حقوقی حاکم بر نحوه تعهد و ارائه خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی و مقایسه آن با سایر خدمات درمانی در کشور  گروه حقوق    درخواست 
186 بررسی تطبیقی نظام حقوقی حاکم بر ساختار و جایگاه تأمین اجتماعی در مقایسه با نظام حقوقی خاص گروه حقوق درخواست
187 راهکارهای حقوقی وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت گروه حقوق درخواست