شورای پژوهش

شورای پژوهش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
دکتر روزبه کردونی
دکتر روزبه کردونیسرپرست موسسه و رئیس شورای پژوهشی
دکتر شهرام غفاری
دکتر شهرام غفاری عضو شورای پژوهشی و مدیرکل دفتر امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی
دکتر محمدرضا واعظ مهدویعضو شورای پژوهشی
دکتر علی حسن زاده
دکتر علی حسن زاده عضو شورای پژوهشی و عضو هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران
دکتر حسن رفیعی
دکتر حسن رفیعیعضو شورای پژوهشی و روانپزشک دكتري تخصصي روانپزشكي
دکتر حسام نیکوپور
دکتر حسام نیکوپورعضو شورای پژوهشی و معاون پژوهشی مؤسسه
آقای فرخ ملک وندفرد
آقای فرخ ملک وندفرد عضو شورای پژوهشی و مشاور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی
دکتر فیروز توفیق
دکتر فیروز توفیق عضو شورای پژوهشی و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات