شورای پژوهش

شورای پژوهش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
دکتر شهرام غفاری
دکتر شهرام غفاری رئیس مؤسسه و رئیس شورای پژوهشی
تحصیلات: دکتری اقتصاد سلامت و پزشک عمومی
دکتر فیروز توفیق
دکتر فیروز توفیق عضو شورای پژوهشی و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
تحصیلات: دکتری جامعه شناسی
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی
دکتر محمدرضا واعظ مهدویعضو شورای پژوهشی و مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان
تحصیلات: متخصص فیزیولوژی
دکتر علی حسن زاده
دکتر علی حسن زاده عضو شورای پژوهشی و عضو هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران
تحصیلات: متخصص چشم پزشکی
دکتر حسن رفیعی
دکتر حسن رفیعیعضو شورای پژوهشی و روانپزشک دكتري تخصصي روانپزشكي
تحصیلات: دکتری تخصصی روانپزشکی
دکتر حسام نیکوپور
دکتر حسام نیکوپورعضو شورای پژوهشی و معاون پژوهشی مؤسسه
تحصیلات: دکتری اقتصاد توسعه
آقای فرخ ملک وندفرد
آقای فرخ ملک وندفرد عضو شورای پژوهشی و مشاور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی
تحصیلات: کارشناسی ارشد اقتصاد