شورای پژوهش

شورای پژوهش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
دکتر امین قانعی راد
دکتر امین قانعی راد / گروه آموزشی: ........../
معرفی کوتاه در مورد دکتر امین قانعی راد ...... معرفی کوتاه در مورد دکتر امین قانعی راد
دکتر فیروز توفیق
دکتر فیروز توفیق / تحصیلات: دکترای جامعه شناسی/
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی/ عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد /
معرفی کوتاه در مورد دکتر محمدرضا واعظ مهدوی ..معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور
دکتر علی حسن زاده
دکتر علی حسن زاده / متخصص چشم پزشکی /
معرفی کوتاه در مورد دکتر علی حسن زاده ....عضو هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران
دکتر شهرام غفاری
دکتر شهرام غفاری / گروه آموزشی: ........./
معرفی کوتاه در مورد دکتر شهرام غفاری ...... معرفی کوتاه در مورد دکتر شهرام غفاری
دکتر حسام نیکوپور
دکتر حسام نیکوپور/ دکتری اقتصاد- توسعه، دانشگاه پوترا کشور مالزی /
معاون پژوهش و آموزش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، آذر 1394 ادامه دارد.
آقای فرخ ملک وندفرد
آقای فرخ ملک وندفرد / مشاور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی /
معرفی کوتاه در مورد آقای فرخ ملک وندفرد ....مشاور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی
دکتر حسن رفیعی
دکتر حسن رفیعی/ دكتري تخصصي روانپزشكي /
كارشناسي ارشد سلامت همگاني (MPH) دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكدة بهداشت