معرفی امور بین الملل


تعاملات علمی در دنیای امروز همواره شاکله اصلی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به شمار می‌رود. در این راستا ایجاد پل ارتباطی با نهادهای تخصصی در فراسوی مرزها، رسالتی است که فلسفه وجودی واحد همکاری‌های بین‌المللی را شکل می‌دهد. با توجه به این پیش‌فرض‌ها، توسعه روابط علمی و بین المللی، کمک به توسعه و به روز رسانی موضوعات تحقیقاتی در حوزه تامین اجتماعی از طریق تعامل سازنده با سازمان های بین المللی نظیر ISSA و آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد نظیر سازمان جهانی کار، آنکتاد، بانک جهانی و ایضاً مراکز دانشگاهی و پژوهشی پیشرو از جمله اهداف کلی دفتر همکاری های علمی و بین المللی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به شمار می‌آید.