لیست تفاهم نامه های موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی


  • تفاهم نامه همکاریهای علمی و پژوهشی با اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور
  • نفاهم نامه همکاری با سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)
  • نفاهم نامه همکاری با شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین
  • تفاهم نامه همکاریهای علمی و پژوهشی با انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران
  • تفاهم نامه همکاریهای علمی و پژوهشی با انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران
  • تفاهم نامه همکاریهای علمی و پژوهشی با دانشگاه تربیت مدرس
  • تفاهم نامه همکاریهای علمی و پژوهشی با شرکت پایداران پارسا
  • تفاهم نامه پژوهشی با بنیاد دانشنامه نگاری ایران