امروز:

کرونا ویروس-واکنش های سیاستی

 

با هدف کمک به سیاست گذاران و تصمیم گیران ، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ، تصمیمات ، تحلیل ها ، اطلاعات و دیدگاه های مرتبط با واکنش های سیاستی به  تاثیرات  اقتصادی اجتماعی بحران کرونا بویژه از منظر سیاست اجتماعی با تمرکز بر واکنش های تامین اجتماعی (Social security responses) را منعکس می کند.