بیمه کارگران ساختمانی در نشستی در سازمان تامین اجتماعی بررسی می شود


به گزارش موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، نشست «بررسی وضعیت موجود پوشش بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» با سخنرانی آقای محمود اولاد، در روز شنبه 27 بهمن 1397، ساعت 14-16 برگزار می‌شود. در این نشست نتایج یکی از طرح‌های پژوهشی موسسه با همین عنوان ارائه می‌شود.