حداقل دستمزدها،وضعیت معیشتی و تداوم نیروی کار


حداقل دستمزدها

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، بحث حداقل دستمزدها، وضعیت معیشتی کارگران و تداوم نیروی کار در نشستی با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه کار و کارگری موردبررسی قرار می‌گیرد.
حمایت و پشتیبانی از نیروی کار جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و افزایش رفاه زندگی و تأمین امنیت شغلی آنان و درنهایت ایجاد محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعه، ضرورتی انکار نشدنی در راستای تداوم رشد اقتصادی و مبارزه با فقر است. درواقع تضمین امنیت شغلی برای کارگران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به‌واسطه این اهمیت از گذشته تاکنون در کانون توجه سازمان بین‌المللی کار و نیز حقوق کار کشورهای مختلف بوده است. بر همین اساس، برای آنکه امنیت شغلی حفظ شود، وضعیت معیشت نیروی کار و تداوم اشتغال از اهمیت اساسی برخوردار است.
در این راستا مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی  در نظر دارد  نشست تخصصی با عنوان «بیم‌ها و امیدهای حداقل: حداقل دستمزد برای تأمین معیشت و تداوم اشتغال» با حضور آقایان فرشید یزدانی، علی خدایی، اصغر آهنی‌ها و علی دینی‌ترکمانی در روز چهارشنبه مورخ 97/12/15 ساعت 14 الی 16 در مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار نماید.