برگزار می‌شود: نشست «ارزیابی مالی قوانین تأثیرگذار بر منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی»


به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، نشست تخصصی «ارزیابی مالی قوانین تأثیرگذار بر منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی»، با سخنرانی دکتر حسین مشیری، روز سه‌شنبه 30 بهمن‌ماه 1397 ساعت 14 الی 16 در سالن اجتماعات طبقه اول موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار می‌شود.
سازمان تأمین اجتماعی از زمان آغاز به فعالیت خود تاکنون فرازوفرودهای فراوانی را ازلحاظ قانون‌گذاری تجربه کرده و بارها تحت تأثیر قوانین و مقررات مختلف قرار گرفته است. هرچند این قوانین در پاسـخ به نیازهـاي روز وضع شده است، بعضاً، بـدون مشارکت مالی دولت، بار مالی به سازمان تحمیل کرده‌اند. این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی، مانند سایر صندوق‌های بیمه‌ای، بر اساس منطق تعادل بین منابع و مصارف اداره می‌شود و لذا عدم توجه مراجع قانونی به این امر و تصویب لوایح قانونی بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات مالی آن‌ها پایداري سازمان را دچار مخاطره می‌کند. با توجه به اینکه ناپایداري سازمان تأمین اجتماعی، به لحاظ گستردگی خدمات و تعهدات از یکسو و حجم جمعیت تحت پوشش از سویی دیگر، نظام تأمین اجتماعی و چه‌بسا فضاي اقتصادي کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نظر به نقشـی که تحمیل قوانین و مقررات بـدون تأمین منابع در تشدیـد ناپایداري سازمان دارد، مؤسـسۀ عالی پژوهش تـأمین اجتمـاعی طرح پژوهشـی «ارزیـابی بـار مالی قوانین تأثیرگذار بر جریان منابع و مصارف سازمان تأمین اجتمـاعی» را در دستور کار قرار داد.
در این طرح، ضـمن ارائـۀ تصویري از کل قوانین اثرگذار بر سازمان تأمین اجتماعی، بار مالی قوانینی که منجر به بازنشستگی پیش از موعد شده‌اند بر سازمان برآورد شده است. به‌منظور بحث و بررسـی پیرامون نتایج تحقیق یادشده، مؤسـسه در نظر دارد نشـستی تخصصـی با سخنرانی جناب آقاي دکتر مشـیري، مدیرکل محترم دفتر آمار و محاسـبات اقتصادي و اجتماعی، در روز سه‌شنبه مورخ 30 بهمن ماه 1397  از سـاعت 14 الی 16 در سـالن اجتماعات سـتاد مرکزي سازمان تأمین اجتماعی برگزار نماید.
حضور برای تمامی علاقه‌مندان آزاد است.