گزارش تصویری: کارگاه امنیت شبکه در دانشگاه صنعتی اصفهان


به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، کارگاه امنیت شبکه با همکاری موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، حراست کل سازمان تأمین اجتماعی و مرکز تخصصی اپا دانشگاه صنعتی اصفهان به مدت سه روز در دانشگاه صنعتی اصفهان در حال برگزاری می‌باشد.

مخاطبان این کارگاه روسا و کارشناسان فناوری اطلاعات تأمین اجتماعی سراسر کشور هستند.