جلد دوم کتابشناسی تحلیلی و انتقادی با عنوان «عدالت اجتماعی» منتشر شد


به گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، جلد دوم مجموعه کتابشناسی های تحلیلی و انتقادی حوزه رفاه با عنوان «کتابشناسی تحلیلی و انتقادی عدالت اجتماعی» با کوشش یاشار دارالشفاء و رضا امیدی از طرف واحد انتشارات موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی منتشر شد.

این کتاب مجموعه ای از کتاب های حوزه های رفاه و سیاست های اجتماعی را پوشش داده است که عدالت اجتماعی مفهوم مرکزی آنها را تشکیل می دهد. در مقدمه این کتاب می خوانیم:

جوامع امروزي، با مسائل اجتماعي متعددي روبرو هستند. طيف گستردة اين مسائل اجتماعي، از بيکاري، فقر و نابرابري گرفته تا بي‌هنجاري اجتماعي و بحران در اخلاق اجتماعي، بسياري از جوامع را رنجور ساخته است. چندبعدي بودن، درهم‌تنيدگي و سياليت اين مسائل اجتماعي، يافتن راه حلي عملي براي حل يا کاهش آسيب آن‌ها را به موضوعي پيچيده تبديل کرده است. ارائه‌ راه حل‌هاي مقطعي، سريع يا تک‌بعدي، غالباً نه تنها به حل اين مسائل نينجاميده بلکه پيچيده‌تر شدن و بحراني شدن آن‌ها را در پي داشته است. تأمل، بازانديشي و استفاده از تجربيات بومي، منطقه‌اي و جهاني، گام نخست در به‌دست آوردن شناخت دقيق از اين مسائل و سپس طراحي راهبردها و راهکارهايي براي حل اساسي آن‌هاست.

ادبيات علمي شکل گرفته در حوزه «رفاه و سياستگذاري اجتماعي» در جهان و ايران، برخاسته از تلاش‌هايي عالمانه براي فهم اين پيچيدگي‌ها و حرکت به سمت حل مسائل به صورتي بلندمدت و همه‌جانبه بوده‌است. به همين دليل، شناخت، بازخواني و نقد ادبيات اين حوزه مي‌تواند مصداق بازانديشي و تأمل علمي پيرامون اين مسائل قلمداد شود.

مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي در راستاي رسالت اجتماعي و علمي خويش، تلاش کرده است تا با همکاري جمعي از متخصصين با تجربه و پژوهشگران جوان اين حوزه، به نقد و بررسي ادبيات موجود در اين زمينه بپردازد. پروژه تأليف و تدوين «مجموعه کتابشناسي‌هاي تحليلي انتقادي» با چنين دغدغه‌اي شکل گرفت.

نخستين کتاب از اين مجموعه با عنوان کتابشناسي تحليلي و انتقادي «رفاه و سياستگذاري اجتماعي» پيش از اين توسط مؤسسه منتشر شد و اينک دومين کتاب با عنوان کتابشناسي تحليلي و انتقادي «عدالت اجتماعي» با مشارکت بيش از سي نفر از متخصصين و پژوهشگران جوان اين حوزه پيش روي شماست. تلاش مؤسسه آن است که مجلدات آتي نيز با همکاري پژوهشگران حوزه‌هاي مختلف علوم اجتماعي در آيندة نزديک منتشر شود. 

گرچه طبيعتاً نقدها و نظرات مطرح شده در بخش‌هاي مختلف اين اثر و مجلدات بعدي آن، الزاماً منعکس‌کنندة نظر رسمي مؤسسه نيست و بازتاب‌دهندة نظرات نويسندگان مشارکت‌کننده در اين پروژه است، اما مؤسسه ضمن تشکر از اين همکاري جمعي عالمانه و دلسوزانه، اميدوار است که برآيند انتشار اين مجموعه، با تمامي تکثر موجود در نظرات نويسندگان، به شکل‌گيري هرچه بيشتر زمينه جهت افزايش شناخت علمي ما از مسائل اجتماعي منجر شود؛ شناختي که هم نهادهاي علمي را در کاربردي‌سازي دانش‌ توليدي‌شان ياري رساند و هم سياستگذاران عرصه‌هاي مرتبط با موضوع را در اتخاذ راهبردهاي دانش‌محور مدد نمايد.

جلد اول مجموعه کتابشناسی تحلیلی و انتقادی رفاه و سیاست‌گذاری اجتماعی