آقای فرخ ملک وندفرد
مشاور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی