پاندمی کروناویروس تکانهای کمســابقه، اگر نگوییم بیسابقه، بر پیکر اقتصاد جهانی وارد کرده است، بهطوریکه بسیاری از نهادها و سازمانهای بینالمللی بحران ناشی از آن را بهمراتب عمیقتر از رکود سال ۲۰۰۸و حتی بزرگترین رکود اقتصادی پس از بحران بزرگ دهۀ 193۰تلقی کردهاند. پیشبینیهای بینالمللی از دامنه و ِ شدت آثار این بحران از کاهش رشد تولید در جهان (و منفیشدن رشد در برخی کشورها) و بروز بحران گستردۀ بیکاری خبر میدهند  

دانلود گزارش