مقدمه با همه گیری عالمگیر ویروس کرونا و گســترش روزافزون ترس و نگرانی مردم، موضوع بدنامی اجتماعی در ارتباط با فرد، افراد و یــا مکان هایی که با کروناویروس ارتباط دارند به یک دغدغه مهم اجتماعی تبدیل شده است. در راســتای این اهمیت، راهنماي مشترك یونیسف و سازمان  ،٢٠٢٠ فوریه ٢٤ جهاني بهداشت براي اجتناب از بدنامي اجتماعي ناشی از کرونا تهیه شد که در توسط مرکز برنامه های ارتباطات دانشگاه جانز هاپکینز منتتشر گردید. مخاطب این راهنما دولت، ) است. مؤسسه عالی پژوهش 19 رســانه ها و نهادهای محلی درگیر ویروس جدید کرونا (کوویدتأمین اجتماعي در هفتمین گزارش خود از سری گزارش های سیاستی در خصوص بحران کرونا به این موضوع پرداخته است. 

دانلود گزارش