معرفی گروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی

tamin2.png
گروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با هدف اتصال و پيوند پژوهش هاي اجتماعي با نيازها و مقتضيات اجتماعي، فرهنگي و سياسي سازمان تامین اجتماعی و توجه به ابعاد كاربردي اينگونه پژوهش‌ها شکل گرفته است. این گروه حوزه‌ای میان رشته‌ای تلقی شده که سعی دارد هم ابعاد بنیادین مسائل اجتماعی سازمان را مورد پژوهش قرار دهد و هم در بعد کاربردی گام های موثری در جهت دانش مترتب با سازمان تامین اجتماعی بردارد. از مهمترین دغدغه ها و مسائل این گروه که مدیریت آن بر عهده دکتر یاسر باقری است، رضایتمندی بیمه شدگان تامین اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی بازنشستگان و به طور کلی سنجش رفاه اجتماعی و ارائه راهکارها و پیشنهادهایی برای بهبود آن است. 
 
0
تعداد طرح های پژوهشی پایان یافته
0
گزارشات کارشناسی پایان یافته
دکتر یاسر باقری _ مدیر گروه
دکتر یاسر باقری _ مدیر گروهداخلی: 204bagheri.y@ssor.ir
مونا خورشیدی  _ دبیر گروه
مونا خورشیدی _ دبیر گروهداخلی: 214khorshidi.m@ssor.ir
اولویت های پژوهشی
کتاب
طرح پژوهشی
گزارش کارشناسی