معرفی گروه حقوق عمومی و اجتماعی

tamin2.png
سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از ارکان نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بر استیفای حقوق شهروندان و ذی نفعان صندوق تامین اجتماعی همت گمارده است. در همین راستا موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی  گروه حقوق خود را تاسیس کرده تا به عنوان بازوی پژوهشی سازمان، اندیشکده ای توانا در این عرصه بیافریند. بی تردید پژوهش های کارآمد و بنیادین در سپهر حقوق تامین اجتماعی می تواند فهم مشترکی برای کارگزاران و ذی نفعان ایجاد کند و بستر احقاق حقوق را برای همه ایرانیان فراهم آورد. گروه حقوق موسسه در سه محور کلی: نظریه پردازی حقوق تامین اجتماعی، قوانین و مقررات تامین اجتماعی در کشور و واکاوی دعاوی حقوقی تامین اجتماعی فعالیت خود را تعریف کرده است.

0
تعداد طرح های پژوهشی پایان یافته
0
گزارشات کارشناسی پایان یافته
مصطفی صادق _ مدیر گروه
مصطفی صادق _ مدیر گروهداخلی: 409sadegh.m@ssor.ir