مولف: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
کلید واژه: کتاب ها
سال: 1395

 

 

 

عنوان: مجموعه سخنرانی‌های نشست‌های تخصصی هفته کارگر

گردآوری و تدوین: موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

سال انتشار: 1395


خلاصه: این کتاب مجموعه‌ای سخنرانی‌های ارائه شده در «نشست‌های تخصصی هفته کارگر» در اردیبهشت سال 1395 را شامل می‌شود. این نشست‌ها به همت موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شده‌اند. در این کتاب سخنرانی‌ها در سه حوزه « نقش و سهم نیروی کار در اقتصاد کشور»، «بیمه‌های اجتماعی و کارگران»، و « چالش‌های پیش روی تشکل‌های کارگری در ایران» انجام گرفته است. در نشست اول مباحثی در مورد سهم کارگران و نیروی کار ایران در ارزش‌افزوده‌ای که در کشور تولید می‌شود ارائه می‌شود و مسائل و مشکلات جامعه کارگری موردبحث قرار می‌گیرد.

در نشست دوم «بیمه‌های اجتماعی و کارگران» از دو جنبه علمی و اجرایی، مسائل مربوط به کارگران و تعامل و ارتباط این مسائل با مفاهیم حوزه رفاه و تأمین اجتماعی موردبررسی قرار می‌گیرد. همچنین در این نشست بحث بحران صندوق‌های بازنشستگی و پیامدهای آن بر طبقه کارگر و همچنین مشکلات پیش روی کارگران در حوزه‌های بیمه‌های اجتماعی موردبحث قرار می‌گیرد.

در نشست سوم مباحثی مانند تشکل‌های کارگری در ایران و چالش‌های پیش رو و راه‌های غلبه بر آن‌ها، پیشینه و تاریخچه 100 ساله جنبش کارگری و تشکل‌های کارگری در ایران و چالش‌های این تشکل‌ها و مسائلی مانند عدم همگنی این تشکل‌ها، موقتی بودن فعالیت‌های آن‌ها، تهدیدهای سیاسی و امنیتی از جانب صاحبان قدرت برای این تشکل‌ها و راهکارهایی برای مقابله با آن‌ها ارائه می‌شود.

همچنین در انتهای هرکدام از این سه بخش کتاب، پرسش و پاسخ‌های انجام گرفته در بین حضار و سخنرانان نیز ارائه شده است.