معرفی گروه افکارسنجی و نظرسنجی

tamin2.png

گروه «نظرسنجی و افکارسنجی» مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی از سال 1396 شروع به کار نمود. هدف اصلی و نهایی این گروه، رساندن مؤسسه به جایگاه نهاد مرجع در زمینه اطلاعات به روز، رصد تحولات ملی، منطقه‌ای و جهانی و تحلیل‌های راهبردی در حوزه تأمین اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی و رفاه و سیاستگذاری در سطح کشور است. منظور از نهاد مرجع در این گزاره، نهادی با چهار ویژگی علمی بودن، راهبردی بودن، انتقادی بودن و به‌روز بودن است.

این گروه، پنج راهبرد اساسی زیر را برای رسیدن به این هدف دنبال می‌کند:

  • اعتباربخشی به مؤسسه در چهار سطح سازمانی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به عنوان نهاد مرجع در حوزه داده‌ها و تحلیل‌های تأمین اجتماعی، بیمه‌ها و رفاه و سیاستگذاری.
  • حرکت به سمت تحقق ایده‌ی «تصمیم‌گیری تحلیل‌محور و تحلیل داده‌محور» در سیاستگذاری و تصمیم‌سازی حوزه تأمین اجتماعی، بیمه‌ها و رفاه و سیاستگذاری.
  • حرکت به سمت ایجاد نهاد منتقد متخصص در حوزه تأمین اجتماعی، بیمه‌ها و رفاه و سیاستگذاری.
  • حرکت به سمت تولید تحلیل‌های آینده‌نگر علمی در حوزه تأمین اجتماعی، بیمه‌ها و رفاه و سیاستگذاری.
  • ارتقاء سطح مؤسسه به جایگاه طراح، فرموله‌کننده، تعریف‌کننده‌ و برساخت‌کننده‌ی مسائل (Problems) سازمان تأمین اجتماعی، بیمه‌ها و رفاه و سیاستگذاری.
0
تعداد طرح های پژوهشی پایان یافته
0
گزارشات کارشناسی پایان یافته
حسن اسدی لاری _ کارشناس گروه
حسن اسدی لاری _ کارشناس گروهداخلی: 212asadi.h@ssor.ir
مهدی سلیمانیه _ مدیر گروه
مهدی سلیمانیه _ مدیر گروهداخلی: 209soliemanieh.m@ssor.ir
اولویت های پژوهشی
کتاب
طرح پژوهشی
گزارش کارشناسی