محورهای همکاری (حمایت از پایان نامه ها)


 

ردیف محور های پژوهشی همکاری
1

خاستگاه تاریخی و سیر تحول مفاهیم و نظریات عدالت اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی

درخواست
2

تاریخچه، تحولات و جایگاه سیاستگذاری اجتماعی در ایران و جهان

درخواست 
3

شناخت، معرفی و بررسی تحولات و پویایی‌های نظام ها و سازوکارهای رفاه و تامین اجتماعی در جهان

درخواست
 4

گفتمان رفاه و تامین اجتماعی در ایران

درخواست
 5

گفتمان و روند سیاستگذاری اجتماعی در ایران (در حوزه های اجتماعی، آموزش، بهداشت، تعاون، مسکن، سکونتگاه های غیررسمی و...)

درخواست
 6

چالش های سیاستگذاری اجتماعی در ایران (از تشخیص مسئله تا اجرا و ارزیابی)

درخواست
 7

سیاست گذاری اجتماعی معطوف به گروه های هدف شامل زنان، سالمندان و کودکان

درخواست
 8

اشتغال (رسمی و غیررسمی)، بیکاری و سیاستگذاری اجتماعی

درخواست
 9

رصد، ارزیابی، اثربخشی سیاست های رفاه و تامین اجتماعی در ایران

درخواست
 10

اقتصاد رفاه و تامین اجتماعی 

درخواست
 11

حقوق رفاه و تامین اجتماعی

درخواست
 12

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت در حوزه تامین اجتماعی

درخواست
13

نظارت و تنظیم گری در سیاستگذاری رفاه و تأمین اجتماعی

درخواست
 14

بیمه های اجتماعی و محاسبات بیمه ای (علوم اکچوئریال)

درخواست
 15

آینده پژوهی در حوزه ی رفاه و تامین اجتماعی

درخواست
 16

امداد اجتماعی و مدیریت بحران و بلایای طبیعی

درخواست
 17

حکمرانی و حاکمیت شرکتی در نظام های رفاه و تامین اجتماعی

درخواست
 18

سرمایه‌ گذاری و بنگاه‌ داری در صندوق‌های تأمین اجتماعی

درخواست
 19

فقر و سیاست های فقرزدایی و حمایتی کشور

درخواست
20

نابرابری و سیاست های توزیعی و بازتوزیعی

درخواست
21

سازمان تامین اجتماعی، چالش ها و چشم اندازها

درخواست
22

صندوق های بازنشستگی، چالش ها و اصلاحات بیمه ای (پارامتریک، ساختاری، سیستمی و...)

درخواست
23

الزامات و شرایط اصلاحات صندوق های بیمه ای

درخواست
24

نظام تأمین اجتماعی چندلایه، ویژگی ها، الزامات و کارکردها در بخش های بیمه ای و درمان

درخواست
25

جایگاه، نقش و کارکرد تأمین اجتماعی در توسعه، رشد اقتصادی، عدالت اقتصادی و اجتماعی، و ثبات سیاسی

درخواست
26

سه جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی

درخواست
27

خدمات سازمان تامین اجتماعی و رضایتمندی جامعه هدف سازمان

درخواست
28

الزامات و اثرات محیط بیرونی و درونی بر سازمان تامین اجتماعی(تحولات اقتصادی، تغییرات جمعیتی و... منابع و مصارف، امور و فرایندهای درون سازمان، فناوری نوین اطلاعاتی و..)

درخواست
29

تأثیرات فضای مجازی و کسب و کار نوین و الکترونیک بر تأمین اجتماعی

درخواست
30

تحریم، فقر و سیاست های رفاهی ایران

درخواست
31

فساد، فقر، رفاه و سیاست های رفاهی ایران

درخواست
32

سیاست گذاری اعتماد، نشاط و امید اجتماعی

درخواست
33

نقش سازمان های مردم نهاد غیر دولتی و کنش داوطلبانه در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی

درخواست
34

 مسئولیت اجتماعی و حقوق شهروندی و حوزه رفاه و تأمین اجتماعی

درخواست
35

هنر و حوزه رفاه و تامین اجتماعی ( بازنمایی مسائل و مطالبات اقشار محروم )   

درخواست
36

نظام رفاه، تامین اجتماعی و امنیت ملی

درخواست
37

آمایش سرزمین و توسعه متوازن منطقه ای در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی

درخواست
38

مسائل و آسیب های اجتماعی

درخواست
39

مسائل، مشکلات و چالش های حوزه کارفرمایی و کارگری در تعامل با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و راهکارهای متناظر با آنها 

درخواست
40

سیاستگذاری و سیاست پژوهی رسانه ای و حوزه رفاه و تأمین اجتماعی

درخواست
41

تاریخ شفاهی و مدیریت دانش ضمنی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی

درخواست
42 برنامه ریزی و بودجه ریزی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی درخواست
43 فقر، توسعه پایدار و الگوهای مصرف انرژی درخواست
44 بهینه سازی مصرف انرژی در سازمان تأمین اجتماعی درخواست
45 فضای کسب و کار و سیاستگذاری اجتماعی درخواست
46 مهاجرت؛ انگیزه‌ها و پیامدهای آن در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی درخواست